OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Četvrtak, 07. prosinca 2017. 08:14

KLASA: 350-02/17-02/01
URBROJ: 2198/16-03/1-17-5
Biograd na Moru, 06. prosinca 2017. godine

Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) i Odluci o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/2017), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade objavljuje

OBAVIJEST ZA JAVNOST
o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17), te članka 26. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/2009, 3/2013, 8/2013 – proč. tekst, 4/2015), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 37. sjednici održanoj 15. travnja 2017. godine, donijelo je Odluku o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/2017).

Razlozi za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru:
1. Korekcija trasa komunalne infrastrukture,
2. Korekcija obuhvata zona lučkih područja,
3. Korekcija obuhvata lučkog područja luke otvorene za javni promet (lučki bazen luke „Biograd“),
4. Izmjene i dopune Odredbi za provođenje PPUG-a u smislu omogućavanja pristupnih putova,
5. Korekcija granica izdvojenih građevinskih područja izvan naselja u skladu sa Zaštićenim obalnim područjem mora (ZOP),
6. U poslovnim zonama omogućiti gradnju poslovnih objekata više vrsta gospodarskih namjena,
7. Korekcija granice između poljoprivrednih površina i zone šume posebne namjene iznad Industrijske zone.

Pročelnica:
Suzana Horvat Kolanović, dipl. iur.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA