POZIV za 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Srijeda, 04. listopada 2017. 08:38

KLASA: 021-05/17-01/11
UR.BROJ: 2198/16-02-17-1
Biograd na Moru, 02. listopada 2017. godine

V I J E Ć N I C I M A
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

P R E D M E T:  P O Z I V  za  3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Na  temelju članka 69. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13. i 8/13 – pročišćeni tekst), predsjednik Gradskog vijeća saziva 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 12. listopada (četvrtak) 2017. godine u 8,00 sati
koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA