ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za programe udruga u 2017. godini

Objavljeno: Utorak, 04. travnja 2017. 12:37

KLASA: 402-08/17-01/34
UR.BROJ: 2198/16-01-17-1
Biograd na Moru, 30. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 34. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Biogradu na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.) i Zaključka Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Biograda na Moru za 2017. godinu KLASA:022-01/17-03/04, UR.BROJ:2198/16-01-17-4 od 10. ožujka 2017. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 30. ožujka 2017. godine, donio je  

O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstava za programe udruga u 2017. godini

I.

Utvrđuje se da je Povjerenstvo  za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Biograda na Moru za 2017. godinu, sukladno kriterijima propisanim Pravilnikom o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Biogradu na Moru, na sjednici održanoj dana 10. ožujka 2017. godine, razmotrilo i ocijenilo prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog poziva te dostavilo prijedlog radi donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava.

II.

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Biograda na Moru za 2017. godinu utvrđen Zaključkom KLASA: 022-01/17-03/04, UR.BROJ:2198/16-01-17-4 od 10. ožujka 2017. godine.

III.

Odobravaju se financijska sredstva za programe ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Biograda na Moru za 2017. godinu, i to:

Red. br.

Udruga/Prijavitelj Naziv programa Broj bodova Odobreni iznos sredstava
Naziv Adresa OIB

 1.

Udruga za zaštitu okoliša „HIPPOCAMPUS“ Biograd na Moru, Zadarska 62D

59239678422

„MORE U SRCU“

64,66

367.920,00

2. Udruga VOLONTER Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru

81606827674

Širenje horizonta putem volonterstva“

61,00

140.000,00

IV.

Sukladno odredbama čl. 35. i čl. 36. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Biogradu na Moru, s udrugama iz točke III. ove Odluke, Grad Biograd na Moru će potpisati ugovor o financiranju najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.  

V.

Udruge, koje su nezadovoljne ovom Odlukom, imaju pravo podnijeti prigovor u roku od osam dana od dana objave ove Odluke na službenim stranicama Grada Biograda na Moru.
Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s nula bodova. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o visini dodijeljenih sredstava.
Prigovor se podnosi u pisanom obliku putem Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, a odluku po prigovoru na temelju mišljenja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada, donosi Gradonačelnik.
Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke.

VI.

Javnom objavom ove Odluke na službenim stranicama Grada Biograda na Moru prijavitelji se smatraju obaviješteni o rezultatima predmetnog natječajnog postupka.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na službenim stranicama Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr.

GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA