Printaj ovu stranu

OBAVIJEST I POZIV obveznicima plaćanja poreza na potrošnju

Objavljeno: Srijeda, 15. ožujka 2017. 07:29

Člankom 22. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16.) propisano je da se porez na potrošnju plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.
Člankom 23. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16) propisano je da je obveznik poreza na potrošnju pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost. Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, a utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Obrazac PP-MI-PO podnosi se nadležnom upravnom tijelu pojedinačno za svaki poslovni prostor.
Člankom 7. stavkom 3. Odluke o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 11/14., 2/15. i 4/15.) propisano je da se porez na potrošnju plaća po stopi od 3% na osnovicu poreza na potrošnju.
Stoga se svi obveznici poreza na potrošnju pozivaju da prema izričitoj zakonskoj odredbi izvješće o obračunu poreza na potrošnju iskazuju zasebno za svaki mjesec i pojedinačno za svaki poslovni prostor, i da ga dostavljaju mjesečno do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec na propisanom obrascu PP-MI-PO, koji se može preuzeti i na stranicama gradske uprave www.biogradnamoru.hr.
Neobračunavanje i neplaćanje poreza na potrošnju odnosno nepodnošenje obrasca PP-MI-PO u propisanom roku predstavlja prekršaj propisan zakonom, te se napominje da je člankom 56. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16.) propisano da će se novčanom kaznom od 2.000,00 do 25.000,00 kn kazniti za prekršaj pravna osoba koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju odnosno koja ne preda obrazac PP-MI-PO u propisanom roku, odnosno fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 1.000,00 do 15.000,00 kn. Za navedeni prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kn.

GRAD BIOGRAD NA MORU
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA