POZIV za 36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Nedjelja, 12. ožujka 2017. 07:15

KLASA: 021-05/17-01/02    
UR.BROJ: 2198/16-02-17-1
Biograd na Moru, 08. ožujka 2017. godine

V I J E Ć N I C I M A
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

P R E D M E T:  P O Z I V  za  36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Na  temelju članka 69. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13. i 8/13. – pročišćeni tekst), predsjednica Gradskog vijeća saziva 36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 17. ožujka (petak) 2017. godine u 18.30 sati
koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5.

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI RED:

1.    Aktualni sat.
2.    Prijedlog  zaključka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika (za razdoblje od 01. srpnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine).
3.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu na Moru.
4.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o grobljima.
5.    Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Biograda na Moru za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2017. godini.
6.    Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje grobnog mjesta.
7.    Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.  
8.    Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2016. godinu.
9.    Izvješće o radu i financijsko izvješće Sportske zajednice Grada Biograda na Moru za 2016. godinu.
10.    Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu.
11.    Prijedlog zaključka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu.
12.    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Biograd na Moru.
13.    Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić "Biograd" Biograd na Moru u pedagoškoj 2017/2018. godini.
14.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića "Biograd" Biograd na Moru za 2016. godinu.
15.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2016. godinu.
16.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru za 2016. godinu.     
17.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavičajnog muzeja Biograd na Moru za 2016. godinu.   
18.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru 2016. godinu.
19.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru za 2016. godinu.
20.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Biograda na Moru za 2016. godinu.
21.    Prijedlog odluke o donošenju 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone pretežno trgovačke namjene (K2).
22.    Prijedlog odluke o donošenju 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone komunalno-servisne namjene (K3).
23.    Prijedlog odluke o visini naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta i njegovo opremanje komunalnom i drugom infrastrukturom u svrhu izgradnje stanova iz Programa POS-a.
24.    Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni (I1) u Biogradu na Moru – nekretnine oznake kč. br. 5/79, površine 2.075 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 9663 k. o. Biograd, i odbijanje ponude kao neprihvatljive za kupnju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni (I1) u Biogradu na Moru – nekretnine oznake kč. br. 5/78, površine 1.500 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 9663 k. o. Biograd.
25.    Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nekretnina oznake kat. čest. br. 1914/1, U mjestu, put, površine 165 m2, upisana u zk. ul. broj 2380 k. o. Biograd
26.    Prijedlog odluke o sklapanju Ugovora o međusobnom uređenju imovinskopravnih odnosa i isplate pravične naknade u svrhu izgradnje ulice Ruđera Boškovića u Biogradu na Moru.
27.    Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.
28.    Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova održavanje cesta i objekata u zimskoj službi na području Grada Biograda na Moru u periodu 2016-2020. godine.
29.    Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Biograda na Moru za 2016. godinu.
30.    Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Biograda na Moru za 2017. godinu.
31.    Prijedlog rješenja o imenovanju članova Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora.

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. i 31. te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003.

S poštovanjem,

Predsjednica Gradskog vijeća:
Melanija Ražov Radas, dr. med.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA