PRIJEDLOG liste studenata za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2016/2017.

Objavljeno: Četvrtak, 27. listopada 2016. 11:47

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK 

Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija studentima

KLASA:604-02/16-01/03

UR.BROJ:2198/16-01-16-3

Biograd na Moru, 27. listopada 2016. godine 

 

Na temelju članka 18. Odluke o stipendiranju studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 3/13.), Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj 2016/2017. godini objavljenog na internetskim stranicama Grada Biograda na Moru 29. rujna 2016. godine, te Obavijesti o objavljenom Javnom natječaju u Zadarskom listu od 30. rujna 2016. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija studentima Grada Biograda na Moru, dana 27. listopada 2016. godine, utvrdilo je

 

 

PRIJEDLOG LISTE STUDENATA ZA DODJELU STIPENDIJE

GRADA BIOGRADA NA MORU U AKADEMSKOJ GODINI 2016/2017.

 

I. GODINA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I STRUČNOG STUDIJA

 

 

1. DORA LUKAČIĆ, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstva,

 

2. ALDO TOLIĆ, Fakultet građevinarstva, arhitektura i geodezije u Splitu - preddiplomski stručni studij Građevinarstva,

 

3. MANUEL WAGNER, Sveučilište u Zadru - preddiplomski sveučilišni studij Primijenjene ekologije u poljoprivredi,

 

4. VANNA TOLIĆ, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci - preddiplomski studij Poslovna ekonomija – smjer Financije i računovodstvo,

 

5. KATIA ŠARLIJA, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu - integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Muzikologije,

 

6. IVAN FILIPOVIĆ, Veleučilište u Šibeniku - stručni studij Prometa smjer Cestovni -promet,

 

7. LORA NOVAKOVIĆ, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u  Splitu - sveučilišni preddiplomski studij Informatike,

 

8. KARMEN VRANKULJ, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Prava,

 

9. LOVRO ČIRJAK, Veleučilište u Šibeniku - stručni studij Prometa - smjer Cestovni promet,

 

10. ANETA DOMINIS, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu - integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Prava,

 

11. IVONA KOLA, Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  -  preddiplomski stručni studij Građevinarstva, smjer opći,

 

12. LUCIJA PLAZONIĆ, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci - preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstva,

 

13. DAVOR EŠKINJA, Sveučilište u Zadru - preddiplomski sveučilišni studij Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa,

 

14. MIA DELIN, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu - sveučilišni preddiplomski studij Matematike,

 

15. TONI WAGNER, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - preddiplomski sveučilišni studij Povijesti, Talijanskog jezika i talijanske književnosti,

 

16. ŠIME BARIĆ, Sveučilište u Zadru - preddiplomski sveučilišni studij Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa.

 

 

 

II. GODINA  PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I STRUČNOG STUDIJA

 

17. KRISTINA DEUR, Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu – sveučilišni preddiplomski studij  - Biologije i ekologije mora,

 

18. MIHAELA BARIŠIĆ, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu - integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Prava,

 

19. MONIKA MIKULIĆ,  Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu - sveučilišni preddiplomski studij Matematike – smjer: nastavnički,

 

20. LOVRE PANĐA, Sveučilište u Zadru - preddiplomski sveučilišni studij Primijenjene geografije,

 

21. PAULA SAKIĆ, Fakultet građevinarstva, arhitektura i geodezije u Splitu - preddiplomski stručni studij Građevinarstva,

 

22. JOSIP KNEZ, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Filozofsko-teološki studij.

 

 

 

III. GODINA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I STRUČNOG STUDIJA

 

 

23. MARIN TRAJKOV, Sveučilište u Zadru - preddiplomski jednopredmetni sveučilišni studij Primijenjene ekologije u poljoprivredi,

 

24. ANA-MARIJA BAJAN, Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Prava,

 

25. MARINO NIKŠA, Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR Zaprešić Dislocirani studij u Biogradu na Moru-preddiplomski stručni studij Poslovne ekonomije i financija,

 

26. MARIO MRŠIĆ, Sveučilište u Zadru - preddiplomski sveučilišni studij Geografije, smjer nastavnički i teološko-katehetski studij.

 

 

 

I. GODINA DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I SPECIJALISTIČKOG STUDIJA

 

 

27. IVE MOROŽIN, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-diplomski sveučilišni studij Agrarna ekonomika,

 

28. ANDRE ŠARLIJA, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu – diplomski sveučilišni studij Pomorske nautike,

 

29. ANA LUKAČIĆ, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu - sveučilišni preddiplomski studiJ Primijenjene matematike,

 

30. VALENTINA PANĐA, Veleučilište u Šibeniku- specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta,

 

31. MARTINA VUKOJEVIĆ, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu – integrirani preddiplomski i diplomski studij Prava,

 

32. IVA ČOTRIĆ, Sveučilište u Zadru -diplomski sveučilišni studij Psihologije.

 

 

II. GODINA DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 

 

33. KRŠEVAN LAPOV, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu- diplomski sveučilišni studij Grafička tehnologija-smjer:Tehničko-tehnološki, modul:Multimedij ,

 

34. MARIO BOGOJEVIĆ, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu – diplomski sveučilišni studij Inteligentni transportni sustavi i logistika, smjer Logistika,

 

35. IVAN BERNARD VUKAS, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu-diplomski sveučilišni studij Kineziologije,

 

36. ŠIMUN PEŠIĆ, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu – integrirani preddiplomski i diplomski studij Prava,

 

37. STIPAN PEŠIĆ, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – diplomski studij Voćarstva,

 

38. JOSIP ĆURKOVIĆ, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu-diplomski sveučilišni studij Kineziologije.

 

Uputa o pravnom lijeku:

 

Svaki kandidat ima pravo uvida u dokumentaciju i može podnijeti prigovor na Prijedlog liste studenata za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2016/2017. u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na web stranici Grada Biograda na Moru, zaključno do 04. studenoga  2016. godine. Uvid u dokumentaciju može se obaviti svakog radnog dana u vremenu od 8,30 do 15,00 sati u Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru - Odsjek za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5.

Prigovori se dostavljaju u pisanom obliku Gradonačelniku Grada Biograda na Moru putem Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru - Odsjek za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, s naznakom “prigovor na Prijedlog liste za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru studentima u akademskoj 2016/2017. godini”.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA:

Slavica Jeličić, v.r.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA