JAVNA RASPRAVA o prijedlogu 2. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC u Biogradu na Moru

Objavljeno: Srijeda, 28. rujna 2016. 14:40

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 2. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC u Biogradu na Moru, za javnu raspravu, KLASA: 350-03/14-01/01, URBROJ: 2198/16-01-16-44, od 23. rujna 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu 2. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC u Biogradu na Moru

 

I

 

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu 2. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC u Biogradu na Moru, (u daljnjem tekstu: Plan).

Prijedlog Plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.


II

 

Javna rasprava trajat će od 06. listopada do 13. listopada 2016. godine.

 

III

 

Prijedlog Plana bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, svakim radnim danom od 09,00 do 13,00 sati.

 

IV

 

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, dana 10. listopada 2016. godine s početkom u 12,00 sati.

 

V

 

Primjedbe na izloženi prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

-      Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi uz prijedlog Plana na javnom uvidu,

-      Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju Plana 10. listopada 2016. godine,

-    Upućivanjem pisanih primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

 

Pisane primjedbe mogu se dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru zaključno s 14. listopada 2016. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku te koji nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom te s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA BIOGRADA NA MORU

PROČELNICA
Suzana Horvat Kolanović, dipl. iur.

 

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA