POZIV za 31. sjednicu Gradskog vijeća Biograda na Moru

Objavljeno: Ponedjeljak, 27. lipnja 2016. 15:49

KLASA: 021-05/16-01/08

 

UR.BROJ: 2198/16-02-16-1

 

Biograd na Moru, 20. lipnja 2016. godine

V I J E Ć N I C I M A

 

Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

 

P R E D M E TP O Z I V  za  31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

 

Na  temelju članka 69. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

 

("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13. i 8/13. – pročišćeni tekst), predsjednica Gradskog vijeća saziva 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

 

za dan  30. lipnja_(četvrtak) 2016. godine u 19.00 sati

 

koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru,

 

Trg kralja Tomislava 5.

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI  RED:

 

 1. Aktualni sat.
 2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2015. godinu.
 3. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Biogradu na Moru.
 4. Prijedlog odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.
 5. Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti tržnice na malo na području grada Biograda na Moru (ORANDUM SAVJETOVANJE d.o.o. Zagreb).
 6. Prijedlog odluke o provođenju postupka za rješavanje prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru na kojima su fizičke ili pravne osobe izgradile stambene ili poslovne zgrade za koje je ishođeno pravomoćno rješenje o izvedenom stanju odnosno uporabna dozvola prema važećim propisima o gradnji.
 7. Prijedlog zaključka o poslovanju Bošana d.o.o. Biograd na Moru  za 2015. godinu. 
 8. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nekretnina kč. br. 3028/8, u mjestu, površine 46 m2 upisana u zk. ul. broj 4985, kč. br. 3029/6, u mjestu, površine 107 m2 upisana u zk. ul. broj 5181, i dio kč. br. 3029/3, u mjestu, površine 95 m2, upisana u zk. ul. broj 2269, sve k. o. Biograd.
 9. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja radi osnivanja prava građenja u svrhu izgradnje sportsko-rekreacijskog centra na nekretnini oznake kč. br. 446/1, Kosa-Torovi, površine 6.110 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3544 k. o. Biograd.
 10. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 3381/5 k. o. Biograd.
 11. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju 2 građevinska zemljišta u Biogradu na Moru na predjelu Kumenat i Donja Granda – nekretnine oznake kč. br. 3020/280, površine 1.467 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 851 k. o. Biograd, i kč. br. 3381/3, površine 720 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3544 k. o. Biograd.
 12. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi osnivanja prava građenja na nekretninama oznake kč. br. 777/86, zv. Iznad Kožine, površine 1.584 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2480 k. o. Biograd, kč. br. 609/13, zv. Kosa, površine 1.904 m2, i kč. br. 609/19, Kosa, površine 1.820 m2, obje upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2402 k. o. Biograd, i kč. br. 777/94, Iznad Kožine, površine 1.384 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2496 k. o. Biograd.
 13. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju – nekretnina oznake kč. br. 3268/1, U mjestu, površine 12.766 m2, kč. br. 3268/2, U mjestu, površine 3.419 m2, kč. br. 3268/3, U mjestu, površine 867 m2, i kč. br. 3533, Kumenat, površine 1.698 m2, sve upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 1958 k. o. Biograd.
 14. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju – nekretnina oznake kč. br. 3029/3, U mjestu, površine 4.793 m2, upisane u zemljišnoknjižnom  ulošku broj 2269, kč. br. 3029/6, U mjestu, površine 107m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 5181, i kč. br. 3028/8, U mjestu, površine 46 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 4985, sve k. o. Biograd.
 15. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni (K2) – nekretnina oznake kč. br. 777/98, Iznad Kožine, površine 10.168 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2293 k. o. Biograd.
 16. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni (I1) – nekretnina oznake kč. br. 5/26, Kosa, površine 2.000 m2, i kč. br. 5/27, Kosa, površine 1.500 m2, obje upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 9664 k. o. Biograd.
 17. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine oznake kč. br. 2159/9, Meterize, voćnjak, površine 400 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 4098 k. o. Biograd, u svrhu izgradnje prometnice (ulica Blaženog Alojzija Stepinca).
 18. Prijedlog zaključka o zamjeni nekretnina u svrhu izgradnje prometnica na području zv. Granda.
 19. Prijedlog zaključka o zamjeni nekretnina u svrhu izgradnje prometnica na području zv. Kožina.
 20. Prijedlog rješenja o odobrenju uporabe grba Grada Biograda na Moru.

 

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.,  19. i 20. te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

 

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003.

S poštovanjem,

Predsjednica Gradskog vijeća:

 

Melanija Ražov Radas, dr. med.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA