ZAKLJUČAK o dostavi opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta, dana 02. lipnja 2022. godine

Objavljeno: Petak, 03. lipnja 2022. 09:49

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel
Komunalno redarstvo

KLASA: 320-01/22-04/85
URBROJ: 2198-16-03/33-22-3
Biograd na Moru, 02.06.2022. godine

Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu VELJANČIĆ DANIJEL i VELJANČIĆ MIHAEL, ZAGREB, Ulica Vladimira Varićaka 7, u predmetu dostave opomene za neobrađeno poljoprivrednog zemljišta br. KLASA: 320-01/22-04/85, URBROJ:2198-16-03/33-22-2 od dana 02.05.2022. godine

ZAKLJUČAK o dostavi opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta br. KLASA: 320-01/22-04/85, URBROJ:2198-16-03/33-22-2 od dana 02.05.2022. godine,
na ime VELJANČIĆ DANIJEL i VELJANČIĆ MIHAEL, ZAGREB, Ulica Vladimira Varićaka 7.

  1. Obvezni prekršajni nalog broj i datum gornji, dostavit će se javnom objavom.
  2. Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem naprijed navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište na oglasnu ploču Grada Biograda na Moru i na službene internet stranice Grada Biograd na Moru (www.biogradnamoru.hr)
  3. Dostava navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA