KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA BIOGRADA NA MORU

Objavljeno: Subota, 26. ožujka 2022. 08:35

GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-03/02
URBROJ: 2198-16-02-22-27
Biograd na Moru, 25. ožujka 2022. godine

Na temelju članka 9. i članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru (“Službeni glasnik Grada Biograda na Moru”, broj 5/14. i 2/18.), nakon provedenih tajnih izbora na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, održanoj dana 25. ožujka 2022. godine, Gradsko vijeće utvrđuje i objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA
SAVJETA MLADIH GRADA BIOGRADA NA MORU

I.

U Savjet mladih Grada Biograda na Moru izabrani su članovi i zamjenici članova po pojedinim kandidacijskim listama:

1. Ante Kapitanović                              Rukometni klub Biograd, Biograd na Moru
(zamjenik: Hrvoje Jeličić)

2. Šime Škara                                      Rukometni klub Biograd, Biograd na Moru
(zamjenik: Filip Došen)

3. Anđela Knez                                    Udruga Volonter Biograd na Moru
(zamjenica: Anđela Filipović)

4. Daniela Mara Tolić                           Udruga Volonter Biograd na Moru
(zamjenica: Barbara Sakić)

5. Lucija Duratović                          Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Grada Biograda na Moru, Biograd na Moru
(zamjenica: Petra Pešić)

6. Stela Knez                                  Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Grada Biograda na Moru, Biograd na Moru
(zamjenica: Andrijana Čirjak)

7. Dominik Pelicarić                           Društvo „Naša djeca“, Biograd na Moru
(zamjenik: Karlo Krklješ)

II.

Članovi i zamjenici članova Savjeta mladih biraju se na razdoblje od 3 (tri) godine.

III.

Savjet mladih konstituirati će se u roku od 30 (trideset) dana od dana objave rezultata izbora.

IV.

Ovi Konačni rezultati izbora za Savjet mladih objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru i u sredstvima javnog priopćavanja.

Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Stamičar

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA