PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA AKADEMSKU GODINU 2021/2022.

Objavljeno: Četvrtak, 04. studenoga 2021. 13:09

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Povjerenstvo za dodjelu stipendije
Grada Biograda na Moru
KLASA:604-02/21-01/02
UR.BROJ:2198/16-01-21-4
Biograd na Moru, 04. studenoga 2021. godine

Na temelju članka 23. Odluke o stipendiranju studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), Javnog natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru, te Obavijesti o predmetnom Javnom natječaju objavljene u Zadarskom listu od 01. listopada 2021. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru, dana 04. studenoga 2021. godine, utvrdilo je

PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA AKADEMSKU GODINU 2021/2022.

A) dvadeset i dvije (22) stipendije studentima I. godine preddiplomskog sveučilišnog studija, preddiplomskog stručnog studija i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije, i to:

1. LUCIJA PEŠIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
2. ROKO BOGDANIĆ, Sveučilište u Zagrebu –Fakultet elektrotehnike i računarstva
3. LOVRE TOLIĆ, Sveučilište u Splitu – Medicinski fakultet
4. FILIP BOJANIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Rudarsko-geološko-naftni fakultet
5. GRGO STOJANOV, Sveučilište u Splitu – Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
6. KARLA EŠKINJA, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
7. KRISTINA KULAŠ, Sveučilište u Mostaru – Farmaceutski fakultet
8. LUKA PANĐA, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet elektrotehnike i računarstva
9. BRUNO BRALIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
10. PAOLA KULAŠ, Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
11. DONATELLA ALEKSIĆ-MERDIĆ, Sveučilište u Splitu – Kemijsko-tehnološki fakultet
12. ANA BARADIĆ, Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel za studije mora
13. KARMELO MRVICA, Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike Varaždin
14. ROKO PRTENJAČA, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
15. IVANICA EŠKINJA, Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
16. STELA KNEZ, Sveučilište u Zadru – Učiteljski studij
17. JOSIP CRNJAK, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti
18. TIHANA PANĐA, Sveučilište u Zagrebu – Pravni fakultet
19. ROKO DOMINIS, Sveučilište u Zadru – studij Sociologije i povijesti
20. PETRA JELIČIĆ, Veleučilište u Šibeniku – stručni studij Turistički menadžment
21. MARIJETA LUKŠIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Ekonomski fakultet
22. ROKO PANĐA, Sveučilište u Zagrebu – Pravni fakultet.

B) četiri (4) stipendije studentima II. godine sveučilišnog preddiplomskog studija za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije, i to:

1. JOSIPA MILAČIĆ, Sveučilšte u Zagrebu – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
2. ADRIAN GOLEM, Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
3. TINA BARADIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet
4. ANĐELA FILIPOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet.

C) jedna (1) stipendija studentu III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije, i to:

1. DONAT KLANEČEK, Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet.

D) devet (9) stipendija I. godine diplomskog sveučilišnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije, i to:

1. ANTONIJA PERAIĆ, Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel za studije mora
2. IVA KULAŠ, Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet
3. PATRIK ZELENIKA, Sveučilište u Splitu - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
4. ANTE BOBIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti
5. NIKO RUDIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet elektrotehnike i računarstva
6. DORA LUKAČIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
7. IVAN EŠKINJA, Sveučilište u Splitu – Pomorski fakultet
8. MATEO ZRILIĆ, Sveučilište u Zadru - studij Održivo upravljanje vodenim ekosustavima
9. KRISTIAN NIMAC, Veleučilište u Rijeci – studij Prometa.

E) jedna (1) prijava studenta IV. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

1. KATARINA FILIPOVIĆ, Sveučilište ua Zagrebu – Ekonomski Fakultet.

F) dvije (2) stipendije II. godine diplomskog sveučilišnog studija za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog odgovarajućim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije, i to:

1. MARIJA ZRILIĆ, Libertas Međunarodno sveučilište – studij Poslovne ekonomije i globalizacije
2. SILVIJA MILOŠ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet.

Uputa o pravnom lijeku:

Svaki kandidat ima pravo uvida u dokumentaciju i može Povjerenstvu za provedbu postupka dodjele stipendija studentima Grada Biograda na Moru podnijeti prigovor na Prijedlog liste za dodjelu stipendija studentima u roku od 8 dana od dana objavljivanja, zaključno do 12. studenoga 2021. godine. Uvid u dokumentaciju može se obaviti svakog radnog dana u vremenu od 8,30 do 15,00 sati u Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5.
Prigovori se dostavljaju u pisanom obliku Gradonačelniku Grada Biograda na Moru putem Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, sa naznakom “prigovor na Prijedlog liste za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru studentima u akademskoj 2021/2022. godini”.

Povjerenstvo za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA