ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom, dana 7. rujna 2021. godine - Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje koncesijskog odobrenja radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti

Objavljeno: Utorak, 07. rujna 2021. 09:00

KLASA: UP/I-934-01/21-01/96
URBROJ: 2198/16-02-21-3
Biograd na Moru, 03. rujna 2021.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području k..o. Biograd na Moru Grada Biograda na Moru na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ( „Narodne novine“, broj 47/09)  u predmetu izdavanja koncesijskog odobrenja podnositelju zahtjeva LA GENTE j.d.o.o. Zagreb, Tkalčićeva 70, OIB: 13454330863 po službenoj dužnosti, donosi

ZAKLJUČAK
o dostavi rješenja javnom objavom

1. Rješenje Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području k.o. Biograd na Moru Grada Biograda na Moru KLASA: UP/I-934-01/21-01/96, URBROJ: 2198/16-02-21-2 od 30. srpnja.2021. godine, kojim se odbija zahtjev za izdavanje koncesijskog odobrenja na pomorskome dobru podnositelju LA GENTE j.d.o.o. Zagreb, Tkalčićeva 70, OIB: 13454330863 dostavit će se javnom objavom.
2. Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem naprijed navedenog Rješenja na oglasnu ploču Grada Biograda na Moru i na službene internet stranice Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).
3. Dostava citiranog rješenja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

O b r a z l o ž e nj e

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području k.o. Biograd na Moru donijelo je dana 30. srpnja 2021. godine Rješenje KLASA: UP/I-934-01/21-01/96, URBROJ: 2198/16-02-21-2 kojim rješenjem se odbija zahtjev podnositelja LA GENTE j.d.o.o. Zagreb, Tkalčićeva 70, OIB: 13454330863 u svezi izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskome dobru na području k.o. Biograd na Moru na lokaciji plaža Bošana, radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti.
Sukladno članku 85. Zakona o općem upravnom postupku ( „Narodne novine“, broj 47/09. ) pokušana je osobna dostava predmetnog rješenja ma adresu sjedišta podnositelja, kojom raspolaže ovo tijelo.
Predmetna pošiljka vratila se natrag ovome tijelu uz naznaku dostavljača da je stranka „odselila“. Uvidom u sudski registar na dan donošenja ovog rješenja utvrđeno je da je tvrtka LA GENTE j.d.o.o. Zagreb aktivna te da je i dalje njezina adresa sjedišta Tkalčićeva 70, Zagreb te da nije došlo do promjene sjedišta.
Člankom 95. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da se dostava javnom objavom obavlja kada je to propisano ili kada su drugi oblici dostave nemogući ili neprikladni.
Stavkom 2. istoga članka propisano je da se dostava javnom objavom obavlja stavljanjem pismena na oglasnu ploču javnopravnog tijela, objavom pismena u dnevnim novinama, na internetskoj stranici javnopravnog tijela ili na drugi prikladan način, dok stavak 3. istog članka propisuje da se dostava smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.
Slijedom navedenog razvidno je da dostava predmetnog rješenja nije moguća na nijedan drugi način osim javnom objavom zbog čega je, temeljem cit. odredbi, odlučeno kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog zaključka nije moguće izjaviti žalbu ali se zaključak može pobijati žalbom protiv rješenja kojim se rješava u upravnoj stvari (čl. 77. st. 5. Zakona o općem upravnom postupku).

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru
na području k.o. Biograd na Moru

Predsjednik Vijeća:
Ivan Knez, dipl. ing.agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA