ODLUKA o mjerama za pomoć građanima i gospodarstvu na području Grada Biograda na Moru povezanih s nepovoljnim utjecajem epidemije COVID – 19 na turističku sezonu 2020.

Objavljeno: Četvrtak, 31. prosinca 2020. 10:31

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", 5/09., 3/13., 8/13 – proč. tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.), Odluke stožera civilne zaštite republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA:810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1, od 19. ožujka 2020. godine), te Odluke Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 (KLASA: 011-02/20-01/143, URBROJ:534-02-01-2/6-20-01 od 11. ožujka 2020. godine) Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 26. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020. godine donosi

 

O D L U K U
o mjerama za pomoć građanima i gospodarstvu na području Grada Biograda na Moru povezanih s nepovoljnim utjecajem epidemije COVID – 19 na turističku sezonu 2020.

 

Članak 1.

Ovom Odlukom predlažu se izvanredne mjere za pomoć građanima i gospodarstvu s područja Grada Biograda na Moru uslijed epidemije koronavirusa COVID – 19 i stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatska o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (NN br. 32/20., dalje u tekstu: Odluke SCZRH), te zbog izuzetnog utjecaja epidemije COVID – 19 na turističku sezonu 2020.

Članak 2.

Za pomoć građanima i gospodarstvu na području Grada Biograda na Moru iz članka 1. ove Odluke povezanih s učincima epidemije COVID – 19 na turističku sezonu 2020., predlažu se sljedeće mjere:
- Umanjenje iznosa zakupnine za korištenje javnih površina za 50%. Predmetno umanjenje izvršit će se po Zahtjevu zakupnika, a obrazac Zahtjeva čini sastavni dio ove Odluke (Prilog broj 1)
- Umanjenje iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru za 50%. Predmetno umanjenje izvršit će se po Zahtjevu zakupnika, a obrazac Zahtjeva čini sastavni dio ove Odluke (Prilog broj 2)

Članak 3.

Pravo na umanjenje od plaćanja obveza iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. i  2. ove Odluke imaju pravne i fizičke osobe koje imaju podmirena sva dospjela dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru, Bošani d.o.o., Komunalcu d.o.o., Turističkoj zajednici Grada Biograda na Moru te Dječjem vrtiću „Biograd“.

Članak 4.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru za provedbu svih aktivnosti za primjenu mjera za pomoć građanima i gospodarstvu na području Grada Biograda na Moru povezanih s nepovoljnim utjecajem epidemije COVID – 19 na turističku sezonu 2020. iz članka 2. Ove Odluke. Ukoliko je zakupnina plaćena u cijelosti Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru izvršiti će povrat umanjene zakupnine.

Članak 5.

Provedbu ove Odluke nadzirat će gradonačelnik, te po potrebi predložiti Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru i donošenje novih mjera za pomoć građanima i gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa COVID – 19.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA: 402-10/20-01/15
URBROJ: 2198/16-01-20-3
Biograd na Moru, 23. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA