POZIV za 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Utorak, 28. srpnja 2020. 15:30

KLASA: 021-05/20-01/03    
URBROJ: 2198/16-02-20-1
Biograd na Moru, 28. srpnja 2020. godine

V I J E Ć N I C I M A
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

PREDMET:  POZIV  za  24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Na  temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj  5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.), članka 69. stavka 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst i 2/18.), a vezano uz trenutnu situaciju vezano uz epidemiju virusom COVID-19, predsjednik Gradskog vijeća saziva 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 07. kolovoza 2020. godine (petak) u 08,00 sati
koja će se održati putem konferencijskog kanala (videokonferencije)

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Aktualni sat
2. Izvješće u svezi s prestankom mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru i početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
- SVEČANA PRISEGA
3. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
4. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
5. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
6. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
7. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Kulturnog vijeća Grada Biograda na Moru
9. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Biogradu na Moru za 2019. godinu
11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2019. godinu
12. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
13. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
14. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Biograda na Moru za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2020. godini
15. Prijedlog Odluke o pokriću planiranog manjka u Proračunu Grada Biograda na Moru iz prethodnog razdoblja
16. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
17. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
18. Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Grada Biograda na Moru
19. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
20. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone gospodarske namjene Jankolovica i stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene – poslovne, K1-pretežito uslužna-Jankolovica („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 9/2013), Detaljnog plana uređenja zone poljoprivrednih gospodarstava – „Jankolovica“ (K4) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 7/2007) i Deteljnog plana uređenja zone poljoprivrednih gospodarstava – peradarska farma (K4) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 7/2007)
21. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone groblja Biograd na Moru i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja zone groblja („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/2005) i Detaljnog plana uređenja zone groblja Faza II („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/2013)
22. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Grada Biograda na Moru
23. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
24. Prijedlog Odluke o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G tehnologije
25. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu
26. Prijedlog Odluke o ispravci Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
27. Prijedlog Odluke o izmjenama Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2020. godinu
28. Prijedlog Odluke o izboru ponuditelja radi zamjene nekretnine označene kao č.k.br. 3020/229 k. o. Biograd na Moru za 240/1500 dijela
29. Prijedlog Odluke o rješavanju imovinskopravnih odnosa na k. č. br. 2309/1, 2309/2, 2309/3 i 2309/4 k. o. Biograd na Moru radi izgradnje Svilajske ulice i Ulice Vidove gore na predjelu Granda u Biogradu na Moru
30. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine označene kao k. č. br. 293/1, 293/4 i 294/2 k. o. Biograd na Moru u svrhu izgradnje prometnice na području Primorja u Biogradu na Moru
31. Prijedlog Odluke o izboru ponuditelja radi zamjene dijela nekretnine oznake kat. čest. br. 3076/1, površine 207 m2, upisane u zk. ul. broj 10173 k. o. Biograd na Moru, za 128/207 dijela
32. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina oznake kat. čest. br. 406/8, površine 294 m2, kat. čest. br. 406/9, površine 177 m2, kat. čest. br. 406/11, površine 54 m2, i kat. čest. br. 406/13, površine 707 m2, sve k. o. Biograd na Moru, za formiranje neizgrađene građevne čestice
33. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – put, nekretnina kat. čest. br. 3045/4, Tuče, površine 39 m2, upisana u zk. ul. broj 9834 k. o. Biograd na Moru
34. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – put, nekretnina kat. čest. br. 1786/1, U mjestu, površine 31 m2, upisana u zk. ul. broj 8496 k. o. Biograd na Moru
35. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta, nekretnina kat. čest. br. 3784/3, Vilišnica, površine 316 m2, upisana u zk. ul. broj 10593 k. o. Biograd na Moru
36. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi –cesta, nekretnine kat. čest. br. 379/2, U mjestu, površine 44 m2, i kat. čest. br. 379/4, U mjestu, površine 26 m2, obje upisane u zk. ul. broj 8686 k. o. Biograd na Moru
37. Prijedlog Pravilnika o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru
38. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Općih uvjeta poslovanja Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru
39. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijem poduzetnika u Poduzetnički inkubator Grada Biograda na Moru
40. Prijedlog Programa potpora poduzetništvu Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
41. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za potpore poduzetnicima u djelatnosti dadilja u Biogradu na Moru za 2020. godinu
42. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
43. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva ISKORAK NOVI Poduzetnički centar d. o. o.
44. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Turistička razvojna agencija SRCE DALMACIJE
45. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Agencija za lokalni razvoj SIDRAGA
46. Prijedlog Odluke o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone - Jedinstvena zona gospodarske namjene sjeverno od Državne ceste D8
47. Prijedlog Odluke o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone - Jedinstvena zona gospodarske namjene Jankolovica
48. Prijedlog Odluke o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone - Jedinstvena zona gospodarske i sportsko rekreacijske namjene Sedma četa – Bučina
49. Prijedlog Odluke o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone - Zona gospodarske namjene - poslovne, pretežito uslužne K1 i zabavnog centra T5
50. Prijedlog Odluke o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone - Zona cjelovitog područja GP naselja Jankolovica - Južni dio
51. Prijedlog Odluke o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone - Industrijska zona "Turističko informativni centar, Marikulturni centar"
52. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru
53. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru za 2019. godinu
54. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Zavičajnog muzeja Biograd na Moru
55. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva BOŠANA d. o. o. za turizam i usluge Biograd na Moru za 2019. godinu

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40.,m 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., i 55. te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete putem predviđenog načina održavanja (videokonferencije), a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003, ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

S poštovanjem,

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA