OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi UPU-a jedinstvene zone gospodarske i sportsko rekreacijske namjene Sedma četa - Bučina i stavljanju izvan snage UPU-a jedinstvene zone trgovačke namjene (K2), autobusni kolodvor (K5) i sportske namjene (R)

Objavljeno: Ponedjeljak, 30. prosinca 2019. 14:51

Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone gospodarske i sportsko rekreacijske namjene Sedma četa - Bučina (u daljnjem tekstu: Plan) i stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone trgovačke namjene (K2), autobusni kolodvor (K5) i sportske namjene (R) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ br. 4/2012) i Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone komunalno-servisne namjene (K3) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ br. 9/2004, 7/2012, 2/2017), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje

 

OBAVIJEST ZA JAVNOST
o izradi Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone gospodarske i sportsko rekreacijske namjene Sedma četa - Bučina (u daljnjem tekstu: Plan) i stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone trgovačke namjene (K2), autobusni kolodvor (K5) i sportske namjene (R) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ br. 4/2012) i Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone komunalno-servisne namjene (K3) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ br. 9/2004, 7/2012, 2/2017)

 

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te članka 26. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/2009, 3/2013, 8/2013 – proč. tekst, 4/2015, 2/2018), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 21. sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone gospodarske i sportsko rekreacijske namjene Sedma četa - Bučina (u daljnjem tekstu: Plan) i stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone trgovačke namjene (K2), autobusni kolodvor (K5) i sportske namjene (R) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ br. 4/2012) i Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone komunalno-servisne namjene (K3) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ br. 9/2004, 7/2012, 2/2017). Predmetna Odluka objavljena je u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ broj 13/2019.

Razlozi za izradu UPU-a:
1. Usklađenje s Prostornim planom Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 9/2005, 3/2009, 7/2011, 10/2011, 3/2016, 7/2016, 8/2016- pročišćeni tekst, 11/2016, 12/2019),
2. Objedinjavanje funkcija gospodarske zone Bučina, gospodarske zone Sedma četa, zone novog autobusnog kolodvora i sportsko rekreacijske zone u jedinstvenu cjelinu s više namjena,
3. Smanjenje broja detaljnijih planova,
4. Manje izmjene pojedinih planskih rješenja

KLASA: 350-02/19-03/10
URBROJ: 2198/16-03/1-19-6
Biograd na Moru, 30. prosinca 2019. godine

PRIVREMENA PROČELNICA:
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA