JAVNA RASPRAVA o prijedlogu UPU-a Zone gospodarske namjene-poslovne, pretežito uslužne (K1) i zabavnog centra (T5)

Objavljeno: Utorak, 17. prosinca 2019. 13:39

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja Zone gospodarske namjene - poslovne, pretežito uslužne (K1) i zabavnog centra (T5) te stavljanju van snage Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene – poslovne, K1-pretežito uslužna uz zabavni centar („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 6/2012) i Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 6/2007, 12/2013 i 11/2016), za javnu raspravu, KLASA: 350-02/19-03/05, URBROJ: 2198/16-01-19-40, od 13. prosinca 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Zone gospodarske namjene - poslovne, pretežito uslužne (K1) i zabavnog centra (T5) te stavljanju van snage Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene – poslovne, K1-pretežito uslužna uz zabavni centar („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 6/2012) i Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 6/2007, 12/2013 i 11/2016)

I

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Zone gospodarske namjene - poslovne, pretežito uslužne (K1) i zabavnog centra (T5) te stavljanju van snage Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene – poslovne, K1-pretežito uslužna uz zabavni centar („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 6/2012) i Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 6/2007, 12/2013 i 11/2016), za javnu raspravu, (u daljnjem tekstu: Plan).
Prijedlog Plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.

II

Javna rasprava trajat će od 19. prosinca 2019. do 17. siječnja 2020. godine.

III

Prijedlog Plana bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u zgradi Grada Biograda na Moru, soba br. 10, Trg kralja Tomislava 5, svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati. Prijedlog Plana će biti i dostupan na Internet stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr/prostorni-planovi/planovi-na-javnoj-raspravi).

IV

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, dana 16. siječnja 2020. godine s početkom u 12,00 sati.

V

Primjedbe na izloženi prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:
       - Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi uz prijedlog Plana na javnom uvidu,
       - Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju Plana 16. siječnja 2020. godine,
       - Upućivanjem pisanih primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pisane primjedbe mogu se dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru zaključno s 17. siječnja 2020. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku te koji nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom te s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA BIOGRADA NA MORU

Privremena Pročelnica:
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA