POZIV za 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Četvrtak, 12. prosinca 2019. 12:14

KLASA: 021-05/19-01/09     
URBROJ: 2198/16-02-19-1
Biograd na Moru, 12. prosinca 2019. godine

VIJEĆNICIMA
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
                    

PREDMET:  POZIV za 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Na  temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj  5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.), članka 69. stavka 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst i 2/18.), predsjednik Gradskog vijeća saziva 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 20. prosinca 2019. godine (petak) u 08,00 sati
koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5.

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu (Rebalans III)
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2019. godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2019. godinu
5. Prijedlog Proračuna Grada Biograda na Moru za 2020. godinu s Projekcijom  proračuna za 2021. i 2022. godinu i Plana razvojnih programa za 2020. – 2022. godine  
6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
7. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Biograda za zaduživanje – financijski leasing                                                                                                           
9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
10. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u Gradu Biogradu na Moru za 2020. godinu
11. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalac d. o. o. Biograd na Moru za 2018. godinu
12. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Poduzetnički inkubator Biograd na Moru d.o.o. za 2017. i 2018. godinu
13. Prijedlog Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina, Centar, Tuče, Glavica, Rust, Meterize, Granda)
14. Prijedlog Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – dio sjeverno od Jadranske ceste (Kosa – Istok, Kosa – Zapad)
15. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone gospodarske i sportsko rekreacijske namjene Sedma četa - Bučina i stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone trgovačke namjene (K2), autobusni kolodvor (K5) i sportske namjene (R) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ br. 4/2012) i Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone komunalno-servisne namjene (K3) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ br. 9/2004, 7/2012, 2/2017)
16. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Biograd na Moru u 2019. godini
17. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
18. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Biograda na Moru
19. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
21. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru
22. Prijedlog Odluke o visini zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru
23. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu na Moru
24. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
25. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o darovanju komunalne opreme Bošani d.o.o. Biograd na Moru
26. Prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje Bošani d. o. o. Biograd na Moru
27. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina označenih kao kč.br. 3563 i 3564/1 k. o. Biograd na Moru
28. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine označene kao č.k.br. 1995/2 k. o. Biograd na Moru u svrhu izgradnje dijela kanalizacijskog sustava i prometne mreže na području grada
29. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine označene kao č.k.br. 1989 k.o. Biograd na Moru u svrhu izgradnje dijela kanalizacijskog sustava i prometne mreže na području grada
30. Prijedlog Odluke o rješavanju imovinskopravnih odnosa na č.k.br. 2310/4, 2310/7, 2310/8, 2310/9, 2319/1, 2319/2 i 2319/6 k.o. Biograd na Moru
31. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina oznake kat. čest. br. 336/3, površine 244 m2, upisane u zk. ulošku broj 6600, i kat. čest. br. 336/4, površine 134 m2, upisane u zk. ulošku broj 6601, obje k. o. Biograd na Moru, u svrhu uređenja prometne mreže (Bolnički put)
32. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina oznake kat. čest. br. 2192/4, površine 122 m2, i kat. čest. br. 2192/6, površine 112 m2, obje upisane u zk. ulošku broj 3432 k. o. Biograd na Moru, u svrhu izgradnje i uređenja prometne mreže na predjelu Meterize (Ul. Blaženog Alojzija Stepinca i Ul. Svetog Nikole Tavelića)
33. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine oznake kat. čest. br. 3161/1, U mjestu, pašnjak, površine 295 m2, upisane u zk. ul. broj 5845 k. o. Biograd na Moru, u svrhu izgradnje prometnica na predjelu zv. Kosa i izgradnje dijela kanalizacijskog sustava
34. Prijedlog Odluke o izboru ponuditelja radi zamjene nekretnine označene kao č.k.br. 3020/224 k. o. Biograd na Moru za 267/564 dijela
35. Prijedlog Odluke o izboru ponuditelja radi zamjene nekretnina označenih kao č.k.br. 3020/219, 3020/220, 3020/221 i 3020/222 za 417/678 dijela, k. o. Biograd na Moru
36. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja radi zamjene dijela nekretnine oznake kat. čest. br. 684/2, površine 545 m2, upisane u zk. ul. broj 7467 k. o. Biograd na Moru, za 364/545 dijela
37. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta, nekretnina kat. čest. br. 3759/4, U mjestu, površine 29 m2, upisana u zk. ul. broj 9254, i kat. čest. br. 3146/1, U mjestu, površine 168 m2, upisana u zk. ul. broj 6817, obje k. o. Biograd na Moru
38. Prijedlog Odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi – komunalna infrastruktura, nekretnine kat. čest. br. dio 3212, dio 3388/1, 3765/3, dio 3764/1, i 3231/1, sve k. o. Biograd na Moru (parkiralište Soline)
39. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Biograda na Moru za životno djelo za 2019. godinu gospodinu Marinku Čupiću, dipl. ing.
40. Prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Biograda na Moru za 2019. godinu Mateu Mitrović
41. Prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Biograda na Moru za 2019. godinu Stipanu Barišiću
42. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru
43. Prijedlog Zaključka u vezi s Godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru za pedagošku 2019/2020. godinu
44. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ante

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43. i 44., te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003.

S poštovanjem,

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA