ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom, 30. rujna 2019. godine

Objavljeno: Ponedjeljak, 30. rujna 2019. 09:25

KLASA: UP/I-410-15/17-01/151
URBROJ: 2198/16-03/11-19-4
Biograd na Moru, 25. rujna 2019. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ( „Narodne novine“, broj 47/09. ) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, broj 7/14., 8/14., 3/15. i 9/17.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja visine poreza na kuće za odmor u 2017. godini za obveznika Milana Galića iz Zagreba, Hrvoja Macanovića 25, (OIB: 84755117678) d o n o s i

ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

1. Rješenje o utvrđivanju visine poreza na kuću za odmor KLASA: UP/I-410-15/17-01/151, URBROJ: 2198/16-03/1-17-1 od 19. svibnja 2017. godine, za obveznika Milana Galića iz Zagreba, Hrvoja Macanovića 25, (OIB: 84755117678) dostavit će se javnom objavom.

2. Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem naprijed navedenog Rješenja na oglasnu ploču Grada Biograda na Moru i na službene internet stranice Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr)

3. Dostava cit. rješenja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

O b r a z l o ž e nj e

Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru donio je dana 19. svibnja 2017. godine rješenje o utvrđivanju visine poreza na kuću za odmor KLASA: UP/I-410-15/17-01/151, URBROJ: 2198/16-03/1-17-1 za obveznika Milana Galića iz Zagreba, Hrvoja Macanovića 25, (OIB: 84755117678). Sukladno čl. 85. Zakona o općem upravnom postupku obvezniku je dva puta pokušana osobna dostava predmetnog rješenja na adresu kojom raspolaže ovo tijelo, međutim obveznik ih nije zaprimio uz napomenu dostavljača: nepoznat. Službenim putem Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru zatražio je od Policijske postaje Biograd na Moru Uvjerenje o prebivalištu. Prema podacima dobivenim od nadležne policijske postaje dana 26.01.2018. godine, obveznik Milan Galić ima prijavljeno prebivalište na adresi Hrvoja Macanovića 25, Zagreb od 10.06.2013. godine.

Prema odredbi čl. 95. Zakona o općem upravnom postupku dostava javnom objavom obavlja se kada je to propisano ili su drugi oblici dostave nemogući ili neprikladni i to stavljanjem pismena na oglasnu ploču javnopravnog tijela, objavom pismena u dnevnim novinama, na internetskoj stanici javnopravnog tijela ili na drugi prikladan način. Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave pismena. Slijedom navedenog razvidno je da dostava navedenog rješenja nije moguća na drugi način osim javnom objavom, obzirom da imenovani ne zaprima predmetna rješenja niti ih preuzme na pošti iako mu je o tome ostavljena obavijest u poštanskom sandučiću, pa je sukladno čl. 95. cit. zakona valjalo odlučiti kao u izreci ovoga zaključka.

UPUTA O PRAVNOME LIJEKU:
Protiv ovog zaključka nije moguće izjaviti žalbu ali se zaključak može pobijati žalbom protiv rješenja kojim se rješava u upravnoj stvari ( čl. 77. st. 5. ZUP-a ).

Privremena pročelnica:
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA