POZIV za 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Četvrtak, 26. rujna 2019. 11:41

KLASA: 021-05/19-01/08
URBROJ: 2198/16-02-19-1
Biograd na Moru, 25. rujna 2019. godine

VIJEĆNICIMA
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

PREDMET: POZIV za 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Na  temelju članka 29. stavak 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj  5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.), članka 69. stavak 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst i 2/18.), predsjednik Gradskog vijeća saziva 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 03. listopada (četvrtak) 2019. godine u 08,00 sati
koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5.

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI RED:
1. Aktualni sat
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za prvo polugodište 2019. godine
3. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Bošana d. o. o. za turizam i usluge Biograd na Moru za 2018. godinu
4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju BOŠANA d. o. o. za turizam i usluge
5. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
7. Prijedlog Odluke o donošenju 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Biograda na Moru
8. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone gospodarske namjene Jankolovica i stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene-poslovne, K1-pretežito uslužna-Jankolovica („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/2013), Detaljnog plana uređenja zone poljoprivrednih gospodarstava – "Jankolovica" (K4) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 7/2007) i Detaljnog plana uređenja zone poljoprivrednih gospodarstava – peradarska farma (K4) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 7/2007)
9. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Zone gospodarske namjene - poslovne, pretežito uslužne (K1) i zabavnog centra (T5) te stavljanju van snage Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene – poslovne, K1-pretežito uslužna uz zabavni centar (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 6/2012)  i Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 6/2007, 12/2013 i 11/2016 )
10. Prijedlog Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja karting centar Biograd na Moru
11. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zona ugostiteljsko-turističke namjene (T2) uz naselje
12. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja park šume Soline
13. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone groblja Biograd na Moru i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja zone groblja („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 5/2005) i Detaljnog plana uređenja zone groblja Faza II („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 9/2013)
14. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sjeverne zone gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8 i stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/2008, 9/2012, 12/2013, 10/2014, 1/2015-pročišćeni tekst, 11/2016) i Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone pretežito trgovačke namjene (K2) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/2008, 7/2011, 2/2017)
15. Prijedlog Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2020. godinu
16. Prijedlog Odluke o izboru ponuditelja radi zamjene nekretnine označene kao č.k.br. 2270/3 k. o. Biograd na Moru
17. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina označenih kao č.k.br. 803/14 i 803/15 k. o. Biograd u svrhu izgradnje dijela kanalizacijskog sustava i prometne mreže na predjelu Kožina u Biogradu na Moru
18. Prijedlog Odluke o kupnji dijela nekretnine oznake kat. čest. br. 593/2, površine 348 m2, upisane u zk. ulošku broj 7288 k. o. Biograd na Moru, u svrhu izgradnje prometnice na predjelu Kosa (Brijunska ulica)
19. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine oznake kat. čest. br. 2162/10, površine 396 m2, upisane u zk. uložak broj 4341 k. o. Biograd na Moru, u svrhu izgradnje i uređenja prometnice na predjelu Meterize (Ulica Don Ante Šoše)
20. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta kat. čest. br. 3020/20, M. Granda, površine 163 m2, upisane u zk. ulošku broj 2373 k. o. Biograd na Moru
21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene dijela nekretnine oznake kat. čest. br. 684/2, Kosa, pašnjak, površine 545 m2, upisane u zk. ul. broj 7467 k. o. Biograd na Moru
22. Prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
23. Prijedlog Odluke o imenovanju člana u Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru Zadarske županije
24. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića "Biograd" Biograd na Moru za pedagošku 2018/2019. godinu.

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. i 24., te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003.

S poštovanjem,

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA