ODLUKA o neodržavanju izbora članova vijeća Srpske nacionalne manjine u Biogradu na Moru

Objavljeno: Utorak, 23. travnja 2019. 12:04

Na osnovi članaka 21. i 41. točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19, dalje: Zakon) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda na Moru na sjednici održanoj 16. travnja 2019. donijelo je

ODLUKU
O NEODRŽAVANJU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
U BIOGRADU NA MORU

Utvrđuje se da se izbori članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Biogradu na Moru raspisani za 5. svibnja 2019. neće održati jer Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda na Moru, u zakonom propisanom roku, nije zaprimilo niti jednu pravovaljanu listu kandidata na navedenim izborima.

Obrazloženje

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća/predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 32/19.) raspisani su izbori članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Biogradu na Moru za 5. svibnja 2019. Navedena Odluka Vlade Republike Hrvatske stupila je na snagu 3. travnja 2019.

U skladu sa člankom 17. stavkom 1. Zakona, prijedlozi lista kandidata/kandidatura na izborima članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Biogradu na Moru morali su prispjeti Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Biograda na Moru u roku od 12 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle najkasnije do 15. travnja 2019. do 24,00.

Budući da je utvrđeno da Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda na Moru nije, u zakonom propisanom roku, zaprimilo niti jednu pravovaljanu listu kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Biogradu na Moru, u skladu sa člancima 21. i 41. točkom 4. Zakona odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik
Igor Delin

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA