POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Objavljeno: Petak, 21. prosinca 2018. 09:29

Na temelju članka 10. Odluke o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih usluga („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/14., 2/15., 4/15. i 10/17.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 20. prosinca 2018. godine upućuje

 P O Z I V 

Z A  I S K A Z  I N T E R E S A

 Zainteresiranim subjektima upućuje se poziv na iskazivanje interesa za pružanje ugostiteljskih usluga (posluživanje hrane i pića) na dan 31. prosinca 2018. godine, radi održavanja dočeka Nove 2019. Godine na Trgu hrvatskih velikana u Biogradu na Moru, kojom prilikom će se održati koncert rock banda Psihomodo Pop i grupe Buđenje.

Uvjeti koje mora ispunjavati subjekt koji iskazuje interes za sudjelovanje:

- pravne osobe (trgovačka društva) i fizičke osobe – obrtnici: uredno registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (što se dokazuje izvatkom iz sudskog ili obrtnog registra – ne stariji od pet dana od iskazivanja interesa), a koji nemaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru niti trgovačkim društvima Bošana d. o. o., Biograd na Moru, i Komunalac d. o. o., Biograd na Moru (što se dokazuje potvrdama o nedugovanju navedenih pravnih osoba – ne starije od pet dana od iskazivanja interesa).

Iznos naknade za korištenje javne površine radi pružanja ugostiteljskih usluga (posluživanje hrane i pića) na dan 31. prosinca 2018. godine radi dočeka Nove 2019. godine je uz kotizaciju od 5.000,00 kuna.

Molimo zainteresirane subjekte da svoje očitovanje (iskaz interesa), zajedno sa dokazima o udovoljavanju gore navedenih uvjeta, dostave najkasnije do petka 28. prosinca 2018. godine pismeno na adresu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, ili putem elektronske pošte na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Klasa: 363-02/18-04/118
Urbroj: 2198/16-01-18-10

Biograd na Moru, 20. prosinca 2018. godine

Gradonačelnik:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA