ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Petak, 29. lipnja 2018. 14:54

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08), te članka 35. stavak 1. točka 18. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/2009, 3/2013, 8/2013 – proč. tekst, 4/2015, 2/2018), nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 29. lipnja 2018. godine donosi

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

I.

Gradonačelnik grada Biograda na Moru je dana 22. ožujka 2018. donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru, KLASA: 350-02/17-02/01, URBROJ: 2198/16-01-18-57, prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

II.

Razlozi za izmjene i dopune Plana:
1.    Korekcija trasa komunalne infrastrukture,
2.    Korekcija obuhvata zona lučkih područja,
3.    Korekcija obuhvata lučkog područja luke otvorene za javni promet (lučki bazen luke „Biograd“),
4.    Izmjene i dopune Odredbi za provođenje PPUG-a u smislu omogućavanja pristupnih putova,
5.    Korekcija granica izdvojenih građevinskih područja izvan naselja u skladu sa Zaštićenim obalnim područjem mora (ZOP),
6.    U poslovnim zonama omogućiti gradnju poslovnih objekata više vrsta gospodarskih namjena,
7.    Korekcija granice između poljoprivrednih površina i zone šume posebne namjene iznad Industrijske zone.

III.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru zatražio je mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. U tablici koja slijedi navedena su sva mišljenja i očitovanja koja su zaprimljena.

Javnopravno tijelo Klasa/ Urbroj/ datum Mišljenje/očitovanje
Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

KLASA: 351-04/18-01/48

URBROJ: 2198/1-07/2-18-4,

06.04.2018.

Nije potrebno provesti postupak strateške procjene.
Općina Tkon, Mulina 7, 23212 Tkon

KLASA: 350-01/18-01/1

URBROJ: 2198/32-02/1-18-2, od 10.04.2018.

Nemaju posebnih zahtjeva vezano za postupak strateške procjene
Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zadru, Ilije Smiljanića 3, 23000 Zadar

KLASA: 612-08/15-10/0129

URBROJ: 532-04-02-13/7-18-3

od 18.04.2018.

Nije potrebno provesti postupak strateške procjene.
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Split, Kralja Zvonimira 35, 21000 Split Ur.broj: ST-06-08-AK-6258/23, 17.04.2018. Nemaju posebnih zahtjeva vezano za postupak strateške procjene
Grad Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12, 23420 Benkovac

KLASA: 350-01/18-01/7

URBROJ: 2198/27-06-18-2

od 18.04.2018.

Nemaju posebnih zahtjeva vezano za postupak strateške procjene
Hrvatske Vode, VGO za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 Split KLASA: 351-03/18-01/0000235, URBROJ: 374-24-1-18-2, od 08.05.2018. Potrebno provesti postupak strateške procjene.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

KLASA: 612-07/18-58/263

URBROJ: 517-07-2-2-18-3

od 21.05.2018.

Nije potrebno provesti postupak strateške procjene.

Izmjene i dopune Plana su prihvatljive za ekološku mrežu.

IV.

Temeljem navedenih mišljenja i očitovanja, konstatira se sljedeće:
-    u tablici iz prethodne točke vidljivo je da su sva javnopravna tijela koja su se javila, (uključujući i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), dala mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene, osim Hrvatskih Voda, VGO za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 Split, koji su dali mišljenje da je potrebno provesti postupak strateške procjene. Razlozi koji su navedeni u mišljenju Hrvatskih voda su:
•    utjecaj lučkih područja i priobalnog dijela na Pašmanski kanal
•    zone zaštite zahvata vode za piće
Uvidom u prostorno-plansku dokumentaciju utvrđeno je da su zone lučkih područja su Prostornim planom uređenje Grada Biograda na Moru na snazi već predviđene, ovim izmjenama se definira točan obuhvat. Za zone lučkih područja se rade urbanistički planovi uređenja (UPU) te da će se u sklopu izrade i donošenja UPU-a provoditi ocjena o potrebi strateške procjene odnosno strateške procjene na okoliš. Također za izgradnju novih luka ili rekonstrukciju postojećih (kao pojedinačni zahvat u prostoru) će se raditi Studija utjecaja na okoliš. Nadalje, izmjene Plana se ne bave izvorištima vode i ne širi se građevinsko područje naselja. Zadarska županija je u postupku izrade elaborata zaštite vodocrpilišta. Iz svega navedenog, Grad Biograd na Moru smatra da razlozi koji su navedeni u mišljenju Hrvatskih voda nisu opravdani za provođenje procedure strateške procjene utjecaja na okoliš te se mišljenje Hrvatskih voda ne prihvaća.
-    potencijalni štetni utjecaji planiranih Izmjena i dopuna Plana na sastavnice okoliša su isti ili vrlo slični kao i za postojeći Plan te da se odnose na građevinsko područje i područje luka te se ne očekuje značajni negativni utjecaj na okoliš i prirodu,
-    u obuhvatu Plana se nalazi područje očuvanja ekološke mreže značajno za ptice (POP), HR1000024 Ravni kotari te područja ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove (POVS), HR2001361 Ravni kotari i HR2000152 Špilja kod Vilišnice,
-    ne očekuju se značajni negativni utjecaji na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže s obzirom da se planirane izmjene Plana odnose uglavnom na građevinska područja naselja, izvan zone utjecaja na područja ekološke mreže,
-    planirane Izmjene i dopune Plana će omogućiti realizaciju planiranih sadržaja te time doprinijeti razvoju gospodarstva a bez značajnijeg narušavanja standarda kakvoće okoliša i bez značajnijeg kumulativnog utjecaja na prirodu,
-    primjenom mjera zaštite okoliša koje će se propisati Planom osigurat će se potrebna kvaliteta zaštite okoliša.
Iz svega navedenog u ovoj točki, zaključeno je da Izmjene i dopune Plana neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te se utvrđuje se da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjenu i dopunu Plana.

V.

Jedinstveni Upravni odjel Grada Biograda na Moru je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno Odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 350-02/17-02/01
URBROJ: 2198/16-01-18-90
Biograd na Moru, 29. lipnja 2018. godine

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA