Obavijesti

Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru obavještava stipendiste Grada Biograda na Moru koji već imaju sklopljen ugovor, o obvezi dostave potvrde o svom statusu te uvjerenje o prebivalištu  sukladno članku 28. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/16. i 10/17.), najkasnije do…
Objavljeno: Srijeda, 22 rujna 2021 12:57
KLASA: UP/I-934-01/21-01/96URBROJ: 2198/16-02-21-3Biograd na Moru, 03. rujna 2021. Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području k..o. Biograd na Moru Grada Biograda na Moru na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ( „Narodne novine“, broj 47/09)  u predmetu izdavanja koncesijskog odobrenja podnositelju zahtjeva LA GENTE j.d.o.o.…
Objavljeno: Utorak, 07 rujna 2021 09:00
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja park šume Soline za javnu raspravu, KLASA: 350-02/19-03/03, URBROJ: 2198/16-01-21-28, od 30. kolovoza 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje   JAVNU RASPRAVU…
Objavljeno: Utorak, 07 rujna 2021 08:30
U nedjelju, 3. listopada 2021. godine, održat će se dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda. Obavještavaju se birači, pripadnici nacionalnih manjina, odnosno birači iz reda pripadnika hrvatskog naroda koji ostvaruju pravo na zastupljenost…
Objavljeno: Srijeda, 01 rujna 2021 12:24
OBAVIJEST u vezi sa podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za učenike Osnovne škole Biograd za školsku godinu 2021./2022. Grad Biograd na Moru na temelju Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni…
Objavljeno: Utorak, 31 kolovoza 2021 12:11
Stranica 1 od 34

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA