Biograd nabavlja pet tisuća novih kanti za prikupljanje otpada koje će se podijeliti kućanstvima

Objavljeno: Srijeda, 24. ožujka 2021. 13:49
Ocijeni
(0 glasova)

Grad Biograd na Moru i Bošana d.o.o. nastavljaju sa dobrim rezultatima u povlačenju EU sredstava. Projekti koji su se prijavili na natječaje iz Operativnog programa za Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020, su odobreni i kreću sa realizacijom.
U sklopu prvog projekta nabavlja se 5.000 novih spremnika – kanti za prikupljanje otpada (bio-otpad, reciklabilni otpad te komposteri) koje će biti podijeljene kućanstvima u Biogradu na Moru. Radi se o zajedničkom projektu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) i Grada Biograda na Moru a ukupna vrijednost projekta je 1.628.942,25 kuna od čega se 85% sufinancira iz EU i nacionalnih sredstava. Dio spremnika je već isporučen na reciklažno dvorište te će uskoro krenuti podjela istih po kućanstvima.
Drugi projekt se odnosi na nabavku novog vozila – kamiona za prikupljanje otpada. Projekt pod nazivom „Unaprjeđenje sustava za odvojeno prikupljanje otpada komunalnog poduzeća Bošana d.o.o.“ je odobren a njegova ukupna vrijednost iznosi 1.161.703,33 kuna od čega se 85% sufinancira iz EU i nacionalnih sredstava.
Ovo je samo dio projekata koje Grad Biograd na Moru provodi u sektoru otpada. Osim navedenih projekata, grad je izgradio i opremio reciklažno dvorište u vrijednosti preko 5 milijuna kuna, od čega je preko 90% sufinancirano iz nacionalnih i EU sredstava te je izradio potpunu projektno - tehničku dokumentaciju i ishodovao sve potrebne dozvole za još dva projekta: „Sortirnica otpada Biograd“ vrijednosti preko 5 mil kuna i „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada Baštijunski brig“ vrijednosti preko 30 mil kuna. Uz projekte koje realizira grad, na području Biograda, uz izgrađeno Reciklažno dvorište, tvrtka EKO d.o.o. trenutno gradi i oprema Pretovarnu stanicu otpada, koja se također sufinancira iz nacionalnih i EU fondova preko 85% a ukupna vrijednost je preko 5 mil kuna.
Svi navedeni projekti (nabava spremnika, nabava vozila, izgradnja Reciklažnog dvorišta, Izgradnja sortirnice, Izgradnja pretovarne stanice te zatvaranje odlagališta Baštijunski brig) su dio rješavanja problema brige o otpadu na području grada Biograda na Moru i okolnih mjesta.
Grad Biograd na Moru kontinuirano priprema i realizira projekte koji se sufinanciraju iz nacionalnih i EU izvora. Ukupna vrijednost projekata u realizaciji na kojima je grad nositelj, partner ili suradnik iznosi preko 130 milijuna kuna. Osim sektora otpada, grad ulaže u poslovnu i turističku infrastrukturu, povijesne i kulturne objekte, prometnu infrastrukturu, mlade i djecu.

Dodatne informacije

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA