Sjednica Gradskog vijeća grada Biograda

Objavljeno: Srijeda, 12. veljače 2020. 18:14
Ocijeni
(0 glasova)

Na nepotpunoj sjednici biogradskog Gradskog vijeća, kojoj nije nazočio gradonačelnik Ivan Knez te nekoliko vijećnika, odrađen je dio predviđenog dnevnog reda.
Naime, neke od točaka prihvaćene su bez većih rasprava, neke nisu prošle, a neke su skinute s dnevnog reda.
Tako je na samom početku usvojena Odluka  o pokretanju postupka za promjenu Statuta Grada Biograda na Moru. Radi se naime o usklađenju, jer je 16. listopada protekle godine objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a koji je 1.01.2020. godine stupio na snagu. Temeljem čega se određuje da su jedinice lokalne uprave i samouprave dužne uskladiti svoje Statute i druge opće akte sa odredbama toga zakona i to u roku od 60. dana od njegovog stupanja na snagu. Stoga se usvajanjem ove Odluke zadužuje Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost G.V. za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Biograda.
Nešto više rasprava na ovoj sjednici pobudio je prijedlog Odluke o izradi 5. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Biograda, a koji je na koncu većinom glasova ipak usvojen. Zaključak o usvajanju  Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31.prosinca 2019. godine, također je prihvaćen većinom glasova, a jednako tako i Program javnih potreba u kulturi grada Biograda.
Kod usvajanja Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Slavica Jeličić pitala je o udruzi „Volonter“. Što je točno njezina djelatnost, je li automobil koji je dobila služi za pomoć starijim i bolesnima, a ako je tako zašto onda nije u sklopu socijalne skrbi, a na što nije bilo konciznog odgovora.
Jedna od točaka dnevnog reda bila je i visina zakupnine u Poduzetničkom inkubatoru a prihvaćeni su predloženi iznosi od 35,00 kuna po četvornom metru za proizvodno-skladišni prostor, te 25,00 kuna za uredski i ostali prostor, uvećani za iznos poreza na dodanu vrijednost. Dvije točke dnevnog reda koje nisu adekvatno obrazložene nisu ni izglasane, a to su preimenovanja Srednje i Osnovne škole Biograd na Moru. Na pitanje oporbenih vijećnika tko je predložio preimenovanje, te nije li se o predloženim kandidatima trebalo šire raspraviti, nije bilo adekvatnog odgovora. Tako ove točke dnevnog reda u ponuđenoj varijanti zbog nedovoljnog broja glasova nisu prošle. Jednoglasno je međutim prošla Odluka da  Grad Biograd kao član društva pristupi T.D.Liburnija d.o.o. te s jednim malim udjelom osigura bolje prijevozničke  usluge primjerice učenicima, umirovljenicima i slično.
Jednoglasno je podržana i Odluka o kandidiranju projekta Dječjeg vrtića na natječaj za provedbu Mjere 1.2. Poticanje potrošnje ribe u vrtićima iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Lostura“. Projekt pod motom „Prehrana ribom je važna, da djeca budu jaka i snažna“. J.F.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA