Natječaji

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj  125/11,64/15,112/18), članka 35. Statuta Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 08/13, 04/15, 02/18, 06/20 i 4721), čl. 4-10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Biograda na…
Objavljeno: Ponedjeljak, 25 listopada 2021 10:54
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUGRADONAČELNIK KLASA: 604-02/21-01/04 UR.BROJ: 2198/16-01-21-7 Biograd na Moru, 25. studenoga 2021. godine Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i članka 17.…
Objavljeno: Srijeda, 13 listopada 2021 08:03
Na temelju Odluke o raspisivanju  natječaja  za  davanje  u  zakup  javne  površine  za  postavljanje pokretne naprave – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/21-04/93, URBROJ: 2198/16-01-21-01 od 08. listopada 2021. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje   NATJEČAJza davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave – kioska…
Objavljeno: Petak, 08 listopada 2021 12:58
KLASA: 604-02/21-01/02URBROJ: 2198/16-01-21-6Biograd na Moru, 01. prosinca 2021. godine Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i članka 24. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik…
Objavljeno: Četvrtak, 30 rujna 2021 07:00
Na temelju Odluke KLASA: 947-01/20-01/99, URBROJ: 2198/16-01-21-4 od 04. kolovoza 2021. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), gradonačelnik Grada Biograda na…
Objavljeno: Utorak, 21 rujna 2021 09:17
Na   temelju  Odluke  o  ponovnom raspisivanju  natječaja  za  davanje  u  zakup  javnih  površina  za  postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/21-04/51, URBROJ: 2198/16-01-21-06 od 09. kolovoza 2021. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJza ponovno davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava –…
Objavljeno: Utorak, 10 kolovoza 2021 10:07
Stranica 6 od 22

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA