JAVNI NATJEČAJ za odabir suorganizatora za obavljanje poslova organiziranja i naplate parkinga na području Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Utorak, 30. travnja 2019. 14:17

Na temelju Odluke u svezi zahtjeva Bošane d.o.o. Biograd na Moru za davanje suglasnosti za natječaj za odabir poslovnog partnera za obavljanje poslova organizacije i naplate parkinga na području Grada Biograda na Moru, Klasa: 363-02/19-01/02, Ur. broj: 2198/16-01-19-2 od dana 07. ožujka 2019. godine, direktor Bošana d.o.o. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za odabir suorganizatora za obavljanje poslova organiziranja
i naplate parkinga na području Grada Biograda na Moru

1. Predmet nadmetanja je odabir partnera - suorganizatora za obavljanje poslova organiziranja i naplate parkiranja na području Grada Biograda na Moru i to:
- na plaži Soline cca 3 300 m2  (dio čest. kat. br. 3231, 3795/1, 3388 k.o. Biograd)
- na plaži Dražica cca 9 600 m2  (dio čest. kat. br. 3189, 3188, 3187 i 3200/1, 3191, 3189/1  k.o. Biograd).

2. Ugovor sa odabranim ponuditeljem zaključuje se na vrijeme od 15. 06. - 15. 09. 2019. godine.

3. Od suorganizatora - partnera se očekuje da instalira svu potrebnu opremu za obavljanje naplate parkiranja, postavi odgovarajuće parking znakove, te zaposli odgovarajući broj djelatnika za kontrolu i  naplatu parkiranja.

4. Početna cijena ponude za odabir suorganizatora obavljanja poslova parkinga na lokacijama navedenim pod točkom 1. iznosi 356.000,00 + PDV.

5. Ponuđena cijena uplaćuje se odmah jednokratno u korist žiro računa Bošane d.o.o. prilikom potpisivanja ugovora.

6. Ponuda se daje u pisanom obliku i mora sadržavati:
a) naziv, OIB  i adresu sjedišta  ponuditelja
b) dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti (izvadak iz obrtnog ili sudskog registra)
c) ponuđenu cijenu naknade za ugovorene poslove, koja ne može biti manja od početnog iznosa utvrđenog točkom 4. ovog natječaja
d) isprave navedene pod točkom 7.

7. Uz ponudu se prilažu sljedeće isprave:
a) Jamstvo za ozbiljnost ponude u vidu mjenice ili bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika u apsolutnom iznosu od 5.000,00 kuna. Ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva ako:
- odustane od svoje ponude
- ne potpiše Ugovor nakon što je njegova ponuda odabrana
Jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti će se najkasnije u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora, ako nije iskorišteno. Jamstvo za ozbiljnost ponude će se bez odgode vratiti ako se ponuda ne razmatra pri odabiru.
b) Izjava da će odmah jednokratno po potpisivanju ugovora platiti cjelokupni iznos ponuđene cijene.
c) Uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda ne starije od 6 mjeseca računajući od dana objave natječaja.
d) Izjava o prihvaćanju Pravilnika o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje (Sl. glasnik Grada Biograda na Moru, br 4/2015.) i Odluka o organizaciji i načinu parkiranja u Biogradu na Moru (Sl. glasnik Grada Biograda na Moru, br. 3/2015.).
e) Potvrda porezne uprave da je gospodarski subjekt ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja, a koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave u dnevnom tisku.
f) Dokaz o solventnosti: Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON 2 ili SOL 2) koji se odnosi na glavni račun ponuditelja i kojim gospodarski subjekt dokazuje da nije bio u blokadi u prethodnih 6 mjeseci računajući od dana objave u dnevnom tisku.
g) Potvrdu Bošane d.o.o., Kralja Petra Svačića 26, Biograd na Moru i Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, da je gospodarski subjekt ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih potraživanja zaključno sa danom objave.
Isprave se dostavljaju u izvorniku ili ovjerenom presliku.

8. Ponude sa natječajnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Bošana d.o.o., Kralja Petra Svačića 26, Biograd na Moru, s naznakom: Ponuda za natječaj za odabir suorganizatora parkiranja - ne otvaraj. Rok za podnošenje ponuda je 14. svibnja 2019. godine do 12: 00 sati bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 14. svibnja 2019. godine u 12:00 sati u prostorijama Bošane d.o.o. Dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom od 08-14 sati na telefon 023/384-363 ili osobno u prostorijama tvrtke na adresi Kralja Petra Svačića 26, Biograd na Moru.

9. Najpovoljnija ponuda za organizatora naplate parkiranja je ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom. Ukoliko više ponuditelja ponudi istu cijenu prednost ima onaj ponuditelj koji je prije predao ponudu.

10. Povjerenstvo za provedbu natječaja će u roku od 8 dana po završetku natječaja dostaviti svim ponuditeljima Odluku o odabiru, a ugovor sa izabranim ponuditeljem zaključit će se najkasnije 15. lipnja 2019. godine od kojeg dana suorganizator može započeti s obavljanjem opisanih poslova organizacije i naplate parkiranja.

11. Bošana d.o.o. zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti predmetni natječaj, te pri tome ne snosi troškove niti odgovornost prema ponuditeljima.

BOŠANA d.o.o.
direktor:
Krunoslav Pešić dipl. oec.

KLASA: 363-02/19-01/16
URBROJ: 2198/16-05-19/02
Biograd na Moru, 30. travnja 2019. godine

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA