JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2019. godinu

Objavljeno: Petak, 24. kolovoza 2018. 14:51

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/11. i 10/12.) i članka 2. stavak 1. podstavak 2. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/18.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 24. kolovoza 2018. godine, donio je


O D L U K U
o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje programa i projekata javnih potreba
u kulturi Grada Biograda na Moru za 2019. godinu

I.

Raspisuje se Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi  Grada Biograda na Moru za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Poziv).
Tekst rečenog Javnog poziva čini sastavnicu ove Odluke.

II.

Poziv se raspisuje za podnošenje prijedloga programa/projekata u okviru sljedećih područja kulturnih djelatnosti:
• redovna djelatnost, odnosno programi ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Biograd na Moru,
• programi udruga u kulturi koje su od interesa za Grad Biograd na Moru,            
• programi muzejsko - galerijske i likovne djelatnosti,
• programi u području kazališne i glazbeno - scenske djelatnosti,
• programi izdavačke djelatnosti te akcije i manifestacije u književno – nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti,
• programi poticanja i razvitka kulturno - umjetničkog amaterizma,
• akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti,
• programi međunarodne kulturne suradnje,
• programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,
• ostali kulturni programi.

III.

Poziv će se objaviti dana 24. kolovoza 2018. godine na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru http://www.biogradnamoru.hr/natjecaji, te objaviti obavijest o predmetnom Pozivu u dnevnom tisku.
Rok za dostavu predmetnih prijavnica je do dana 16. listopada 2018. godine.

IV.

Pravo podnošenja prijava po Pozivu imaju:
- ustanove, fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište i obavljaju djelatnost u kulturi na području Grada Biograda na Moru,
- udruge upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno organizacije upisane u drugi odgovarajući registar sa sjedištem na području grada Biograda na Moru, koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti u kulturi te koje svojim djelovanjem promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.


V.

Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na objavu i provedbu Poziva sukladno ovoj Odluci.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 612-01/18-01/05
UR.BROJ: 2198/16-01-18-1
Biograd na Moru, 24. kolovoza 2018. godine


GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA