Natječaji

KLASA: 021-05/21-03/02UR.BROJ: 2198/16-02-21-6Biograd na Moru, 20. listopada 2021. godine Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/14.) i Odluke KLASA:021-05/21-03/02, UR.BROJ:2198/16-02-21-5 od 20. listopada 2021. godine, Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, objavljuje JAVNI  POZIVza isticanje kandidatura za izbor članova/ca i…
Objavljeno: Četvrtak, 21 listopada 2021 09:55
Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:604-02/21-01/04, UR.BROJ:2198/16-01-21-3 od 12. listopada 2021. godine, a sukladno Ugovoru o donaciji između OTP Banke d.d. i Grada Biograda na Moru od 11. listopada 2021. godine (KLASA:604-02/21-01/04, UR.BROJ:2198/16-01-21-2), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 12. listopada 2021. godine, r a s p…
Objavljeno: Srijeda, 13 listopada 2021 08:03
Na temelju Odluke o raspisivanju  natječaja  za  davanje  u  zakup  javne  površine  za  postavljanje pokretne naprave – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/21-04/93, URBROJ: 2198/16-01-21-01 od 08. listopada 2021. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje   NATJEČAJza davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave – kioska…
Objavljeno: Petak, 08 listopada 2021 12:58
Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.) i Odluke KLASA:604-02/21-01/02, UR.BROJ:2198/16-01-21-1 od 30. rujna 2021. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 30. rujna 2021. godine, raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u…
Objavljeno: Četvrtak, 30 rujna 2021 07:00
Na temelju Odluke KLASA: 947-01/20-01/99, URBROJ: 2198/16-01-21-4 od 04. kolovoza 2021. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), gradonačelnik Grada Biograda na…
Objavljeno: Utorak, 21 rujna 2021 09:17
Na   temelju  Odluke  o  ponovnom raspisivanju  natječaja  za  davanje  u  zakup  javnih  površina  za  postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/21-04/51, URBROJ: 2198/16-01-21-06 od 09. kolovoza 2021. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJza ponovno davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava –…
Objavljeno: Utorak, 10 kolovoza 2021 10:07
Stranica 1 od 19

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA