Osoba zadužena za nepravilnosti

Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 141/06), Ivan Knez dipl.ing.agr., gradonačelnik Grada Biograda na Moru, donosi

ODLUKU

o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

I

Ovom Odlukom ZORAN MATIĆ upr.pr., iz Biograda na Moru, Don Luke Jelića 8, imenuje se osobom zaduženom za nepravilnosti u GRADU BIOGRADU NA MORU.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Telefon: 023-383-150

Fax: 023-383-377

E-mail: zoran.matic@biogradnamoru.hr

 II

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, ZORAN MATIĆ obvezan je:

  1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
  2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
  4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima,

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 470-06/07-01/01

Urbroj: 2198/16-01-12-1

Biograd na Moru, 20. kolovoza 2012.

GRAD BIOGRAD NA MORU

Gradonačelnik

Ivan Knez, dipl.ing.agr.

 
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA