21. kolovoza 2023.

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2024. godinu

Na temelju članka 50. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 8/22.) i članka 2. stavka 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", br. 9/19.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2024. godinu

I.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Biograda na Moru kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Biograd na Moru.

U skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 83/22.), Pravilnikom o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", br. 9/19.), u Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu uvrstit će se:

- programi iz područja muzejsko-galerijske djelatnosti;
- programi iz područja glazbe i glazbeno-scenskog stvaralaštva;
- programi iz područja likovne umjetnosti;
- programi iz područja knjižne djelatnosti;
- programi poticanja kulturno-umjetničkog amaterizma;
- programi iz područja novih medijskih kultura;
- programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara;
- programi afirmiranja nematerijalne kulturne baštine;
- programi poticanja i njegovanja tradicijske kulture;
- kulturne manifestacije;
- zajednički programi više udruga i zajednički programi udruga i kulturnih ustanova.

II.

Za financiranje projekata/programa u okviru ovog Poziva okvirni raspoloživ iznos je 59.725,26 EUR/450.000,00 HRK .
U okviru ovog Poziva planira se sklopiti do 16 ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

III.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, udruge, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske koje djelatnosti u kulturi navedene u točki 1. obavljaju na području Biograda na Moru ili je obavljanje tih djelatnosti u interesu Grada Biograda na Moru.
Uz navedeno, prijavitelj je prihvatljiv ako:
- nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Biograda na Moru
- protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta/programa ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela sukladno odredbama Uredbe.

Pravo prijave na Poziv nemaju:
• dosadašnji korisnici Programa koji nisu ispunili svoje obveze prema Gradu sukladno ugovoru o sufinanciranju javnih potreba u kulturi u prethodne 3 (tri) kalendarske godine
• ustanove u kulturi i trgovačka društva čiji je osnivač ili suosnivač Grad Biograd na Moru
• prijavitelji koji nemaju sjedište/prebivalište na području Republike Hrvatske,
• prijavitelji koji nisu podnijeli valjana izvješća o izvršenim programima sufinanciranim iz proračuna Grada Biograda na Moru u prethodnim godinama,
• udruge i druge neprofitne organizacije koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH,
• udruge, neprofitne organizacije i druge pravne osobe koje nisu registrirane za obavljanje kulturne djelatnosti koju prijavljuju,
• udruge i druge neprofitne organizacije na koje se primjenjuje Zakon o udrugama, a koje nisu uskladile svoje statute sa spomenutim Zakonom.
Sve takve prijave će biti odbijene kao neprihvatljive i izuzete iz ocjenjivanja.

IV.

Za prijavu na Poziv prijavitelji moraju popuniti propisane natječajne obrasce dostupne na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju navedenu u Uputama. Prijavitelji su dužni popuniti sva polja u obrascima.

Za prijavu je potrebno popuniti sljedeće prijavne obrasce:
Obrazac 1. Podaci o prijavitelju i projektu ili programu
Obrazac 2. Proračun projekta ili programa
Obrazac 3. Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo)
Obrazac 4. Izjava o financiranim projektima
Obrazac 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 6. Izjava o točnosti i istinitosti podataka
Obrazac 7. Izjava voditelja aktivnosti (ako je primjenjivo)
Obrazac 8. Životopis voditelja programa ili projekta (ako je primjenjivo)
Obrazac 9. Popis priloga koji se prilažu prijavi.

Uz prijavu se obavezno prilaže:

  1. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva;
  2. uvjerenje da se protiv odgovorne osobe ne vodi kazneni postupak, u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva;
  3. ukoliko aktivnost ima voditelja - uvjerenje da se protiv voditelja aktivnosti ne vodi kazneni postupak, u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva.

Prijavitelji koji nisu udruge obavezno prilažu:

  1. dokaz o pravnoj osobnosti izvadak iz registra trgovačkog suda
  2. Izvadak iz registra obrtnika (preslik obrtnice)
  3. rješenje o statusu samostalnog umjetnika (preslik), domovnica (preslik) za fizičke osobe

Prijavitelji uz prijavu programa mogu priložiti i ostalu dokumentaciju koju smatraju relevantnom za obrazloženje i vrednovanje predloženog programa/projekta (npr. materijali o prezentaciji rada udruge, isječci iz novina, brošure, publikacije i slično).

Prijave, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, mogu se dostaviti poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici.

Poštom se prijave dostavljaju na adresu:

GRAD BIOGRAD NA MORU
Trg kralja Tomislava 5
23 210 Biograd na Moru

s naznakom

„Za Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2024. godinu“– NE OTVARATI

ili

Elektroničkim putem na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Osobno se prijave dostavljaju u pisarnicu Grada Biograda na Moru, I. kat.
Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici.
Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti naziv i adresu prijavitelja.
Prijave dostavljene na neki drugi način koji nije propisan, dostavljene na drugu adresu ili nakon naznačenog roka za dostavu bit će odbačene.
Predaja prijave znači da se prijavitelj slaže s uvjetima Poziva i kriterijima za ocjenjivanje.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

V.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Poziva na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), a završava 20. rujna 2023. godine.
Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše jedan (1) program/projekt u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 31. 12. 2024. godine.

VI.

Cijeli natječajni postupka detaljno je opisan u Uputama za prijavitelje i Pravilniku o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", br. 9/19.), dostupni na internetskoj stranici www.biogradnamoru.hr.

KLASA: 402-01/23-03/09
URBROJ: 2198-16-03/1-23-2
Biograd na Moru, 21. kolovoza 2023. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROČELNICA
Drina Bešenić, mag.oec.


Napomena: Sukladno Pravilniku o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 5/18.), Grad Biograd na Moru kao tijelo javne vlasti, obvezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni poziv, a koja sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Biograda na Moru, a u svrhu u koju su prikupljeni.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA