Sadržaj po oznakama: Prekršajni nalog

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel
Komunalno redarstvo

KLASA: 320-01/22-04/143
URBROJ: 2198-16-03/33-22-5
Biograd na Moru, 22.8.2022. godine

Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu STRPIĆ ŠIME, Biograd na Moru, Sv. Ivana 1, u predmetu dostave obveznog prekršajnog naloga za neobrađeno poljoprivredno zemljište br. KLASA: 320-01/22-04/143, URBROJ: 2198-16-03/33-22-3 od dana 19.08.2022. godine

ZAKLJUČAK o dostavi obveznog prekršajnog naloga br. KLASA: 320-01/22-04/143, URBROJ: 2198-16-03/33-22-3 od dana 19.08.2022. godine na ime STRPIĆ ŠIME, Biograd na Moru, Sv. Ivana 1

  1. Obvezni prekršajni nalog broj i datum gornji, dostavit će se javnom objavom.
  2. Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem naprijed navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište na oglasnu ploču Grada Biograda na Moru i na službene internet stranice Grada Biograd na Moru (www.biogradnamoru.hr)
  3. Dostava navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave.

 

Kategorija Obavijesti

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel
Komunalno redarstvo
KLASA: 320-01/22-04/85
URBROJ: 2198-16-03/33-22-8
Biograd na Moru, 22.8.2022. godine

Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu VELJANČIĆ MIHAEL, ZAGREB, Ulica Vladimira Varićaka 7, u predmetu dostave obveznog prekršajnog naloga za neobrađeno poljoprivredno zemljište br. KLASA: 320-01/22-04/85, URBROJ: 2198-16-03/33-22-6 od dana 10.06.2022. godine

ZAKLJUČAK o dostavi obveznog prekršajnog naloga br. KLASA: 320-01/22-04/85, URBROJ: 2198-16-03/33-22-6 od dana 10.06.2022. godine na ime VELJANČIĆ MIHAEL, ZAGREB, Ulica Vladimira Varićaka 7

  1. Obvezni prekršajni nalog broj i datum gornji, dostavit će se javnom objavom.
  2. Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem naprijed navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište na oglasnu ploču Grada Biograda na Moru i na službene internet stranice Grada Biograd na Moru (www.biogradnamoru.hr)
  3. Dostava navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave.

 

Kategorija Obavijesti
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA