25. svibnja 2023.

Zaključak o dostavi opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta, dana 25. svibnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel
Komunalno redarstvo

KLASA: 320-01/23-04/30
URBROJ: 2198-16-03/23-22-4
Biograd na Moru, 25.5.2023. godine

Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu FILIPOVIĆ MIJAT, BIOGRAD NA MORU, Osiječka 83, u predmetu dostave opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta br. KLASA: 320-01/23-04/30, URBROJ:2198-16-03/23-22-2 od dana 02.05.2023. godine

ZAKLJUČAK o dostavi opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta
br. KLASA: 320-01/23-04/30, URBROJ:2198-16-03/23-22-2 od dana 02.05.2023. godine, na ime Filipović Mijat, Biograd na Moru, Osiječka 83.

  1. Opomena za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta broj i datum gornji, dostavit će se javnom objavom.
  2. Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem naprijed navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište na oglasnu ploču Grada Biograda na Moru i na službene internet stranice Grada Biograd na Moru (www.biogradnamoru.hr)
  3. Dostava navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA