05. svibnja 2023.

IZMJENE GODIŠNJEG PLANA raspisivanja javnih poziva u 2023. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje

IZMJENE GODIŠNJEG PLANA
raspisivanja javnih poziva u 2023. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru

I.

U Godišnjem planu raspisivanja javnih poziva u 2023. godini zafinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru KLASA: 402-04/23-01/01, URBROJ: 2198-16-03/1-23-1 od 30. siječnja 2023. godine, u točki I., pod rednim brojem 1. vrše se sljedeće izmjene:

  • pod "Ukupna vrijednost natječaja (kn)" iznos: "59.725,26 EUR/450.000,00 HRK" zamjenjuje se iznosom: "65.000,00 EUR/489.742,50 HRK",
  • pod "Okvirni datum raspisivanja natječaja" riječi: "ožujak 2023." zamijenjuju se riječima "svibanj 2023.",
  • pod "Okvirni datum završetka natječaja" riječi: "travanj 2023." zamijenjuju se riječima "lipanj 2023.",
  • pod "Okvirni datum za ugovaranje" riječi: "do kraja svibnja 2023." zamijenjuju se riječima "do kraja lipnja 2023.".

II.

Izmjene Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva u 2023. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru objavit će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru: www.biogradnamoru.hr.

KLASA: 402-04/23-01/01
URBROJ: 2198-16-03/1-23-2
Biograd na Moru, 5. svibnja 2023. godine

PROČELNICA
Drina Bešenić, mag. oec.


Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje

G O D I Š N J I   P L A N
raspisivanja javnih poziva u 2023. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru

I.

Grad Biograd na Moru raspisati će Javne pozive za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru za sljedeća područja:

Redni broj

Naziv upravnog tijela

Naziv natječaja

(oznaka aktivnosti u proračunu)

Ukupna vrijednost natječaja (kn)

Okvirni broj planiranih ugovora

Financijska podrška se ostvaruje na rok od

Okvirni datum raspisivanja natječaja

Okvirni datum završetka natječaja

Okvirni datum za ugovaranje

1.

Jedinstveni upravni odjel

Javni natječaj za financiranje programa/projekata /manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Biograda na Moru u 2022. godini

59.725,26EUR/

450.000,00 HRK

do 14

do kraja 2023. godine

ožujak 2023.

travanj 2023.

do kraja svibnja 2023.

2.

Jedinstveni upravni odjel

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2023. godinu

59.725,26 EUR/

450.000,00 HRK

do 16

12 mj.

15.08.2023.

1.10.2023.

do kraja travnja 2024.

3.

Jedinstveni upravni odjel

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu

50.434,68 EUR/

380.000,00 HRK

do 10

12 mj.

15.08.2023.

1.10.2023.

do kraja travnja 2024.

4.

Sportska zajednica Grada Biograda na Moru

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu

199.084,21 EUR/

1.500.000,00 HRK

do 20

12 mj.

15.08.2023.

1.10.2023.

do kraja travnja 2024.

Grad Biograd na Moru zadržava pravo ažuriranja ovoga Godišnjeg plana tijekom kalendarske godine.

II.

Ovaj Godišnji plan objavit će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru: www.biogradnamoru.hr.

KLASA: 402-04/23-01/01
URBROJ: 2198-16-03/1-23-1
Biograd na Moru, 30. siječnja 2023. godine

PROČELNICA:
Drina Bešenić, mag. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA