18. svibnja 2021.

Izmjene godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva u 2021. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje

IZMJENE GODIŠNJEG PLANA
raspisivanja javnih poziva u 2021. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru

I.

U Godišnjem planu raspisivanja javnih poziva u 2021. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru KLASA: 007-01/21-01/01, UR.BROJ: 2198/16-03-21-1 od 01. veljače 2021. godine, u točki I.:
- pod rednim brojem 1., 2., 3. i 4. riječi: "do kraja travnja 2022. godine" zamjenjuju se riječima: "do kraja svibnja 2021." godine.,
- pod rednim brojem 1. kod ukupne vrijednosti natječaja (kn) brojka: "340.000,00" zamjenjuje se brojkom: "435.000,00".

II.

Izmjene Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva u 2021. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru objavit će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru; www.biogradnamoru.hr.

KLASA: 007-01/21-01/01
UR.BROJ: 2198/16-03-21-2
Biograd na Moru, 27. travnja 2021. godine

Pročelnica
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA