01. lipnja 2021.

Obavijest za oslobođenje od plaćanja zakupnine za 2021. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 402-10/20-01/05
URBROJ: 2198/16-03/1-21-4
Biograd na Moru, 31. svibnja 2021.

O B A V I J E S T

Obavještavaju se zakupci javnih površina na području grada Biograda na Moru koji imaju sklopljene ugovore sa Gradom Biogradom na Moru za postavljanje pokretnih naprava ( kioska i štandova ) i terasa, kao i zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru a koji neće obavljati djelatnost tijekom ljetne sezone 2021. godine uslijed panedmije corona virusa, da zahtjeve za oslobođenje od plaćanja zakupnine za 2021. godinu mogu podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru najkasnije do 15. lipnja 2021. godine.

Zahtjev za oslobođenje od zakupnine podnosi se na propisanom obrascu putem pošte na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava br. 5, Biograd na Moru ili osobno na protokol u Gradskoj upravi Grada Biograda na Moru.

Zahtjevi zaprimljeni nakon navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

PROČELNICA
Drina Bešenić, struč.spec.oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA