09. srpnja 2021.

Poziv za 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 14. srpnja 2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/10
URBROJ: 2198/16-02-21-1
Biograd na Moru, 06. srpnja 2021. godine

VIJEĆNICIMA
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

PREDMET:  P O Z I V  za  2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Na  temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj  5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.) i članka 69. stavka 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 2/18., 8/20. i 4/21.), predsjednica Gradskog vijeća saziva 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 14. srpnja 2021. godine (srijeda) s početkom u 08,00 sati
koja će se održati u prostorijama nove Gradske knjižnice Biograd na Moru,
Šetalište kneza Branimira 52, Biograd na Moru,
na I. katu zgrade

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa konstituirajuće 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

D N E V N I   R E D:

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja sjeverne zone gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8
 3. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/2008, 9/2012, 12/2013, 10/2014, 1/2015-pročišćeni tekst, 11/2016)
 4. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone pretežito trgovačke namjene (K2) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/2008, 7/2011, 2/2017)
 5. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T2) uz naselje
 6. Prijedlog Odluke o donošenju 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – dio sjeverno od Jadranske ceste (Kosa – Istok, Kosa – Zapad)
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o pravima i obvezama dužnosnika Grada Biograda na Moru
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za članove Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika, te ostalih tijela
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavljanja pokretnih naprava
 12. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području grada Biograda na Moru u 2022. godini
 13. Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Grada Biograda na Moru
 14. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Biograda na Moru za 2021. godinu
 15. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, nekretnina kat. čest. br. 3381/36, Kumenat, površine 112 m2, upisana u zk. ul. broj 3546 k. o. Biograd na Moru
 16. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta kat. čest. br. 3343/4, Kumenat, površine 272 m2, upisane u zk.  ulošku broj 8418 k. o. Biograd na Moru
 17. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 5/4 i 5/56 k. o. Biograd na Moru u Industrijskoj zoni Biograd na Moru
 18. Prijedlog Odluke o izboru ponuditelja radi zamjene nekretnine označene kao č.k.br. 3020/244 k.o. Biograd na Moru za 1443/2001 dijela
 19. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina označenih kao k.č.br. 3756/1 i 3581/1 k. o. Biograd na Moru
 20. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
 21. Prijedlog Zaključka o zaduženju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru u vezi s izradom pročišćenog teksta Odluke o osnivanju Doma za starije osobe Sv. Ante

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., i 21., te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete putem predviđenog načina održavanja, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003, ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

S poštovanjem,

Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Stamičar

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA