05. studenoga 2021.

Obavijest za javnost o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjeverne zone gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8

GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-02/21-03/01
URBROJ: 2198/16-03/1-21-8
Biograd na Moru, 04. studenog 2021. godine

Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjeverne zone gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje

OBAVIJEST ZA JAVNOST

o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjeverne zone gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te članka 26. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/2009, 3/2013, 8/2013 – proč. tekst, 4/2015, 2/2018, 6/2020), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 4. sjednici održanoj 20. listopada 2021. godine donijelo je Odluku o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjeverne zone gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8. Predmetna Odluka objavljena je u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ broj 11/2021.

Razlozi za izradu UPU-a:

  1. Planiranje zone javne i društvene namjene
  2. Revizija planiranih sadržaja unutar gospodarske namjene
  3. Revizija visina gradnje građevina
  4. Manje izmjene pojedinih planskih rješenja

PROČELNICA:
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA