16. studenoga 2021.

Odluka/naputak/uputa za rad Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru u svezi s pojavom koronavirusa COVID-19

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradonačelnik
KLASA: 003-05/21-01/02
URBROJ: 2198/16-01-21-01
Biograd na Moru, 16. studenoga 2021. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 47. zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, i 134/20), a u svezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 134/20) i Odlukom o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova gradonačelnik grada Biograda na Moru donosi sljedeću

ODLUKU/NAPUTAK/UPUTU/
ZA RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA BIOGRADA NA MORU U SVEZI S POJAVOM KORONAVIRUSA COVID-19

I.

Sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21), ovom Odlukom/naputkom/uputom za rad Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru i svezi s pojavom koronavirusa COVID -19 ( u daljnjem tekstu: Odluka) daju se sljedeće upute za rad u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru.

II.

U službene prostorije grada Biograda na Moru moguć je ulazak i boravak bez obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 sljedećim osobama:

  1. dužnosnicima, službenicima i namještenicima koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 koji su predočili ovlaštenoj osobi ili pročelnici, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19;
  2. dužnosnicima, službenicima i namještenicima koji najmanje dva puta u sedam dana posjeduju odgovarajući dokaz o negativnom testu na virus SARS-CoV-2, koji su predočili ovlaštenoj osobi ili pročelnici, prilikom dolaska na posao osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19;
  3. građanima koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju (negativni test na virus SARS-CoV-2) koji su uz predočenje osobne iskaznice predočili ovlaštenoj osobi grada Biograda na Moru, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19.

III.

Građani iz točke II. podtočke 3. ove Odluke koji odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju (negativni test na virus SARS-CoV-2) ovlaštenoj osobi grada Biograda na Moru ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama grada Biograda na Moru.
Ovlaštena osoba grada Biograda na Moru je svaki službenik i namještenik grada koji prvi dolazi u kontakt s građaninom prilikom njegovog dolaska u službene prostorije grada kao i djelatnik zaštitarske tvrtke na lokaciji Trg kralja Tomislava 5.

IV.

Drugi odgovarajući dokazi o testiranju na virus SARS-CoV-2, o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 su dokazi navedeni u točki VII. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21).

V.

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela dužna je zatražiti od službenika i namještenika kojima je nadređena dostavu dokaza o posjedovanju dokaza iz točke II. podtočke 1. ili 2. ove Odluke.

Službenici i namještenici dužni su nadređenoj pročelnici dostaviti dokaze iz točke II. podtočke 1. ili 2. ove Odluke.

VI.

Testiranje na virus SARS-CoV-2, za potrebe dolaska na posao za dužnosnike, službenike i namještenike grada organizirati će se u Specijalnoj bolnici za ortopediju u Biogradu na Moru utorkom i četvrtkom od 06:00 do 06:40 sati.
Prilikom dolaska na testiranje na navedenu lokaciju dužnosnik, službenik, namještenik je dužan dati svoje osobne podatke: ime i prezime, svoj OIB i naziv poslodavca.
Dužnosnik, službenik, namještenik grada Biograda na Moru koji zbog opravdanih razloga (mjesto rada ili boravišta izvan grada) testiranje ne može obavljati u gradu Biogradu na Moru, testiranje može obaviti izvan grada Biograda na Moru kod ovlaštenih ustanova i laboratorija, a trošak testiranja za potrebe dolaska na posao će im refundirati grad Biograd na Moru na njihov zahtjev.

VII.

Službenici i namještenici grada Biograda na Moru koji odbijaju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz ovlaštenoj osobi poslodavca – nadređenoj pročelnici, ne mogu boraviti u radnim prostorijama u kojima se obavlja rad upravnih tijela grada Biograda na Moru.

VIII.

Odsutnost djelatnika s rada zbog odbijanja testiranja odnosno odbijanja predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o testiranju na virus SARS-CoV-2, o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 ovlaštenoj osobi poslodavca/ nadređenoj pročelnici, smatra se neopravdanim izostankom s posla.

IX.

Sve pojedinačne upute i naloge djelatnicima davati će pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

X.

Ova Odluka će se objaviti na mrežnoj stranici grada Biograda na Moru.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 16. studenog 2021. godine i vrijedi do opoziva.

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl.ing.agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA