16. studenoga 2021.

Konačna lista za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2021./2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Povjerenstvo za dodjelu stipendije

KLASA:604-02/21-01/02
UR.BROJ:2198/16-01-21-5
Biograd na Moru, 15. studenoga 2021. godine

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i članka 24. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), a u skladu sa Natječajem za dodjelu stipendija u akademskoj 2021./2022. godini KLASA:604-02/21-01/02, UR.BROJ:2198/16-01-21-2 od 30. rujna 2021. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 15. studenoga 2021. godine, utvrđuje

KONAČNU LISTU ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA AKADEMSKU GODINU 2021/2022.

I.

Konačna Lista za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2021/2022. zaključuje se sa brojem od 39 studenata, i to:

REDOVITI STUDENTI I. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I STRUČNOG STUDIJA I INTEGRIRANOG, PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 1. LUCIJA PEŠIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
 2. ROKO BOGDANIĆ, Sveučilište u Zagrebu –Fakultet elektrotehnike i računarstva
 3. LOVRE TOLIĆ, Sveučilište u Splitu – Medicinski fakultet
 4. FILIP BOJANIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 5. GRGO STOJANOV, Sveučilište u Splitu – Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 6. KARLA EŠKINJA, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 7. KRISTINA KATUŠA, Sveučilište u Mostaru – Farmaceutski fakultet
 8. LUKA PANĐA, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet elektrotehnike i računarstva
 9. BRUNO BRALIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
 10. PAOLA KULAŠ, Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 11. DONATELLA ALEKSIĆ-MERDIĆ, Sveučilište u Splitu – Kemijsko-tehnološki fakultet
 12. ANA BARADIĆ, Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel za studije mora
 13. KARMELO MRVICA, Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike Varaždin
 14. ROKO PRTENJAČA, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
 15. IVANICA EŠKINJA, Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
 16. STELA KNEZ, Sveučilište u Zadru – Učiteljski studij
 17. JOSIP CRNJAK, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti
 18. TIHANA PANĐA, Sveučilište u Zagrebu – Pravni fakultet
 19. ROKO DOMINIS, Sveučilište u Zadru – studij Sociologije i povijesti
 20. PETRA JELIČIĆ, Veleučilište u Šibeniku – stručni studij Turistički menadžment
 21. MARIJETA LUKŠIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Ekonomski fakultet
 22. ROKO PANĐA, Sveučilište u Zagrebu – Pravni fakultet.

REDOVITI STUDENTI II. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 1. JOSIPA MILAČIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 2. ADRIAN GOLEM, Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
 3. TINA BARADIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet
 4. ANĐELA FILIPOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet.

REDOVITI STUDENTI III. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 1. DONAT KLANEČEK, Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet.

REDOVITA STUDENTICA IV. GODINE INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 1. KATARINA FILIPOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Ekonomski Fakultet.

REDOVITI STUDENTI I. GODINE DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 1. ANTONIJA PERAIĆ, Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel za studije mora
 2. IVA KULAŠ, Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet
 3. PATRIK ZELENIKA, Sveučilište u Splitu - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 4. ANTE BOBIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti
 5. NIKO RUDIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet elektrotehnike i računarstva
 6. DORA LUKAČIĆ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
 7. IVAN EŠKINJA, Sveučilište u Splitu – Pomorski fakultet
 8. MATEO ZRILIĆ, Sveučilište u Zadru - studij Održivo upravljanje vodenim ekosustavima
 9. KRISTIAN NIMAC, Veleučilište u Rijeci – studij Prometa.

REDOVITI STUDENTI II. GODINE DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 1. MARIJA ZRILIĆ, Libertas Međunarodno sveučilište – studij Poslovne ekonomije i globalizacije
 2. SILVIJA MILOŠ, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet.

II.

Ova Konačna lista objavit će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr) i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr., v.r.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA