11. lipnja 2024.

NATJEČAJ za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

Na temelju Odluke o ispravci Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu prometnog vježbališta za potrebe auto škole KLASA: 944-03/23-01/01, URBROJ: 2198-16-01-24-8 od 18. lipnja 2024. gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 19. lipnja 2024. godine objavljuje

O B A V I J E S T
o ispravci natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

I.

Ispravlja se točka I. natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu prometnog vježbališta za autoškolu koji je objavljen na Internet stranici Grada Biograda na Moru dana 11. lipnja 2024. godine na način da ista treba ispravno glasiti:
I.Daje se u zakup neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Biograda na Moru na predjelu komunalno-servisne zone Bučina, kako slijedi:

Lokacija: Namjena: Vrijeme trajanja zakupa: Početna cijena zakupa (mjesečna):
k.č.br. 2501/62, površine 608 m2 i dio k.č.br. 2501/63 u površini od 132 m2, obje upisane u z.k. ulošku 9769 k.o. Biograd na Moru prometno vježbalište za auto školu 4 godine 302,32 €

II.

U svemu ostalome predmetni natječaj ostaje nepromijenjen.

KLASA:944-03/23-01/01
URBROJ: 2198-16-01-24-9
Biograd na Moru, 19. lipnja 2024.

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing.agr.


Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu prometnog vježbališta za potrebe auto škole KLASA: 944-03/23-01/01, URBROJ: 2198-16-01-24-6 od 10. lipnja 2024. godine a u skladu sa čl. 61.-69. Odluke o upravljanju i rapolaganju imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/23. ) gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 11. lipnja 2024. godine raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

I.

Daje se u zakup neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Biograda na Moru na predjelu komunalno-servisne zone Bučina, kako slijedi:

Lokacija:

Namjena:

Vrijeme trajanja zakupa:

Početna cijena zakupa (mjesečna ):

k.č.br. 2501/62, površine 608 m2, upisana u z.k. ulošku 9769 k.o. Biograd na Moru

prometno vježbalište za auto školu

  4 godine

302,32 €

Na natječaj se mogu javiti isključivo fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače vozila na motorni pogon ( auto škola ).

II.

Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:

 • pisanu prijavu sa osnovnim podacima o ponuditelju ( ime, prezime, adresu prebivališta, OIB (ukoliko je ponuditelj fizička osoba) odnosno naziv, sjedište i OIB (ukoliko je ponuditelj pravna osoba ), naziv kontakt osobe te njezin broj telefona i adresu elektroničke pošte
 • presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba
 • presliku rješenja o upisu u registar obrtnika (preslik obrtnice) ili preslik rješenja o upisu u sudski registar (pravne osobe),
 • oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda ( br. katastarske čestice, zemljišnoknjižni uložak, površina, katastarska općina )
 • visinu ponuđene naknade za zakup
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
 • potvrdu da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru
 • potvrde o nepostojanju duga prema trgovačkim društvima čiji je Grad Biograd na Moru osnivač ili suosnivač: KOMUNALAC d.o.o., BOŠANA d.o.o., PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o., ISKORAK NOVI PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o., JANKOLOVICA d.o.o. i CROATA d.o.o.
 • potvrde o nepostojanju duga prema ustanovama čiji je Grad Biograd na Moru osnivač: Zavičajni muzej Biograd, Gradska knjižnica Biograd na Moru, Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, Agencija za lokalni razvoj SIDRAGA i Turistička razojna agencija GNALIĆ
 • potvrdu o nepostojanju poreznog duga

Sve navedene potvrde ne smiju biti starije od 5 ( pet ) dana od dana objave natječaja.

 • potpisanu izjavu ponuditelja da se obvezuje, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o zakupu zemljišta u formi ovršne isprave na njegov trošak
 • potpisanu izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća sve uvjete iz javnog natječaja
 • potpisanu izjavu o suglasnosti na javnu objavu rezultata natječajnog postupka

Jamčevina se određuje u iznosu od 30% od početne cijene određene u natječaju. Ista se uplaćuje na račun Grada Biograda na Moru broj IBAN: HR2724070001802200009, poziv na broj: HR68 7706-OIB ponuditelja. Izabranom najpovoljnijem ponuditelju čija je ponuda prihvaćena uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovolnijeg ponuditelja. Uplaćena jamčevina se ne vraća izabranom najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od ponude odnosno od zaključenja ugovora o zakupu.
Nepravovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati.

Najpovoljnijim ponuditeljem se smatra onaj ponuditelj koji ispuni sve uvjete natječaja i ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine.
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed a dospijeva do 15. u mjesecu.

Grad Biograd na Moru ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o zakupu prije isteka ugovorenog vremena, u slučajevima propisanima čl. 68. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/23. ).
Grad Biograd na Moru zadržava pravo ne prihvatiti nijednu pristiglu ponudu.

III.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup zemljišta donosi gradonačelnik.
Na odluku gradonačelnika miže se uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana dostave odluke a prigovor se dostavlja u pisanom obliku putem Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, predajom neposredno u pisarnici Grada ili putem pošte preporučenom pošiljkom . U postupku preispitivanja odluka se može izmijeniti, potvrditi ili uloženi prigovor odbiti kao neosnovan a odluka o prigovoru je konačna.

IV.

Rok za dostavu ponuda je 20. lipnja 2024. godine do 13.00 sati. Ponude slati na adresu : GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup k.č.br. 2501/62 k.o. Biograd na Moru - NE OTVARAJ“ a iste se mogu predati i neposredno do isteka roka za dostavu ponuda u pisarnici Grada Biograda na Moru na navedenoj adresi.

V.

Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru dana 20. lipnja 2024. godine u 13.00 sati.
Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj osobno te zakonski zastupnik ili punomoćnik ponuditelja uz predočenje ovlaštenja/punomoći.

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing.agr.

Više informacija

 • Objavljeno: Dana 11. lipnja 2024.
 • Status natječaja: Otvoren
 • Rok za podnošenje: Rok za dostavu ponuda je 20. lipnja 2024. godine do 13.00 sati. Ponude slati na adresu : GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za davanje u zakup k.č.br. 2501/62 k.o. Biograd na Moru - NE OTVARAJ“ a iste se mogu predati i neposredno do isteka roka za dostavu ponuda u pisarnici Grada Biograda na Moru na navedenoj adresi.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA