28. svibnja 2024.

OGLAS za prijem u radni odnos u Gradu Biogradu na Moru za rad na projektu "Zaželi Biograd" Zaželi - prevencija institucionalizacije

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021. - 2027., kodni broj Ugovora SF.3.4.11.01.0071., projekt "Zaželi Biograd" te članka 40. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", br. 8/22.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru donosi

O D L U K U
o odabiru kandidata za prijem u radni odnos u Gradu Biogradu na Moru za rad na projektu "Zaželi Biograd" na radno mjesto - radnik/ca za potporu i podršku starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom

I.

Utvrđuje se da je projektni tim za rad na projektu "Zaželi Biograd", sukladno uvjetima propisanim Oglasom za prijem u radni odnos KLASA: 983-01/24-03/02, URBROJ: 2198-16-01-24-18 od 28. svibnja 2024. godine, na sastanku održanom dana 10. lipnja 2024. godine, provelo testiranje putem intervjua kandidata koje ispunjavaju formalne uvjete utvrđene oglasom te dostavilo prijedlog radi donošenja konačne odluke o odabiru kandidata.

II.

Prihvaća se prijedlog projektnog tima za rad na projektu "Zaželi Biograd" za zapošljavanje na na određeno vrijeme na radno mjesto - radnik/ca za potporu i podršku osobama starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom te se će se sa kandidatkinjom DIJANOM GOGA sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme.

III.

Ova Odluka objavit će se oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru: www.biogradnamoru.hr Moru te na internetskoj stranici Općine Tkon: www.tkon.hr.

KLASA: 983-01/24-03/02
URBROJ: 2198-16-01-24-25
Biograd na Moru, 10. lipnja 2024. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl.ing.agr.


Na temelju Odluke o imenovanju projektnog tima za rad na projektu "Zaželi Biograd", KLASA: 983-01/24-02/01, URBROJ: 2198-16-01-24-2 od 15. travnja 2024. godine te Oglasa za prijem u radni odnos u Gradu Biogradu na Moru za rad na projektu "Zaželi Biograd" na radno mjesto - radnik/ca za potporu i podršku starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom, KLASA: 983-01/24-03/02, URBROJ: 2198-16-01-24-1 od 16. travnja 2024. godine, projektni tim, dana 7. lipnja 2024. godine objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA PUTEM INTERVJUA

Kandidati koji su zadovoljilI formalne uvjete Oglasa pozivaju se na testiranje putem intervjua koji će se održati dana 10. lipnja 2024. godine (ponedjeljak) u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru (1. kat) na adresi Bukovačka 23, Biograd na Moru, s početkom u 8,00 sati.

Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete Oglasa te se slijedom toga pozivaju na testiranje su:

 1. Andreja Mrvičić iz Biograda na Moru,
 2. Dijana Goga iz Biograda na Moru,

Kandidati će o terminu intervjua biti obaviješteni i telefonski.

Ako kandidat ne pristupi testiranju putem intervjua, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

Na intervju je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Po dolasku na intervju, od kandidata će se zatražiti predočenje identifikacijske isprave na uvid radi utvrđivanja identiteta. Ukoliko kandidat ne predoči identifikacijsku ispravu, neće moći pristupiti testiranju.

Kroz intervju sa kandidatom, utvrđuje se njihovo dosadašnje iskustvo u radu na sličnim poslovima, snalažljivost, motivacija i komunikativnost te se sukladno istom vrši bodovanje.

Po provedenom testiranju, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Odluka o odabiru kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru: www.biogradnamoru.hr Moru te na internetskoj stranici Općine Tkon: www.tkon.hr.

KLASA: 983-01/24-03/02
URBROJ: 2198-16-01-24-22
Biograd na Moru, 7. lipnja 2024. godine

PROJEKTNI TIM ZA RAD NA PROJEKTU "ZAŽELI BIOGRAD"

VODITELJICA PROJEKTA
Ivana Stamičar


Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021. - 2027., kodni broj Ugovora SF.3.4.11.01.0071., projekt "Zaželi Biograd" te članka 40. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", br. 8/22.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru objavljuje

OGLAS
za prijem u radni odnos u Gradu Biogradu na Moru za rad na projektu
"Zaželi Biograd"
Zaželi - prevencija institucionalizacije
na radno mjesto:
- RADNIK/CA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA S INVALIDITETOM

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno - 33 mjeseca
Broj izvršitelja: 1
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: područje Grada Biograda na Moru i Općine Tkon
Vrijeme početka i trajanja rada: za vrijeme trajanja projekta "Zaželi Biograd"
Rok za prijavu na oglas: do 5. lipnja 2024. godine

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • briga o osobnoj higijeni korisnika
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
 • pomoć u ostvarivanju raznih prava ( plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • drugi poslovi vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Svaka zaposlena osoba pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih korisnika.

Kandidati su za prijavu na Oglas dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisan obrazac prijave (dostupan na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru: www.biogradnamoru.hr i Općine Tkon: www.tkon.hr, i u prostorijama Grada Biograda na Moru i Općine Tkon)
 • životopis (s navedenim kontakt telefonom)
 • preslik osobne iskaznice
 • preslik dokaza o završenoj školi
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom kandidat dokazuje da je prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datum objave Oglasa)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od 3 mjeseca),
 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka protiv kanadidata (ne starije od 6 mjeseci)
 • potpisana izjava o davanja suglasnosti za obradu osobnih podataka (dostupno na internet stranici Grada Biograda na Moru: www.biogradnamoru.hr i u pisarnici Grada Biograda na Moru te na internetskoj stranici Općine Tkon: www.tkon.hr)

Sve informacije o Oglasu mogu se dobiti pozivom na broj 023/383-150 ili putem e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti svoju prijavu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na oglas u sklopu projekta Zaželi Biograd" na adresu:

GRAD BIOGRAD NA MORU
Trg kralja Tomislava 5
23210 Biograd na Moru

Prijave se na navedenu adresu mogu dostaviti poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Grada Biograda na Moru (radnim danom od 8:00 do 14:00).
Prijave na oglas podnose se zaključno s danom 5. lipnja 2024. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati (kandidat koja nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas).

Oglas će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Biograda na Moru: www.biogradnamoru.hr te na internetskoj stranici Općine Tkon: www.tkon.hr.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se intervju.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu, bez obzira na razlog.

Na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Biograda na Moru: www.biogradnamoru.hr te na internetskoj stranici Općine Tkon: www.tkon.hr objavit će se mjesto i vrijeme održavanja intervjua.

Odluka o odabiru kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru: www.biogradnamoru.hr Moru te na internetskoj stranici Općine Tkon: www.tkon.hr.

KLASA: 983-01/24-03/02
URBROJ: 2198-16-01-24-18
Biograd na Moru, 28. svibnja 2024. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl.ing.agr.

Više informacija

 • Objavljeno: 10. lipnja 2024.
 • Status natječaja: Završen
 • Rok za podnošenje: Prijave na oglas podnose se zaključno s danom 5. lipnja 2024. godine.
 • Odluka: dana 10. lipnja 2024. godine
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA