22. svibnja 2023.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao k.č. br. 3245/8 k.o. Biograd na Moru

Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao k.č.br. 3245/8 k.o. Biograd na Moru KLASA: 944-02/23-01/13, URBROJ: 2198-16-01-23-1 od 19. svibnja 2023. godine te čl. 2. i 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/2011. – proč. tekst, 1/2012., 4/2012., 5/2012., 4/2013., 7/2013., 13/2013., 1/2014., 2/2014., 3/2015., 7/2015., 2/2019., 5/2019., 9/2019., 11/2021.. 12/2022. i 3/2023. ) gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 22. svibnja 2023. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta
označenog kao kč. br. 3245/8 k.o. Biograd na Moru

I.

Javnom natječaju izlaže se slijedeća čestica u k.o. Biograd na Moru:

R.br.

Predmet prodaje      (oznaka zemljišta)

Z.k. uložak

Površina

Početni iznos kupopr. cijene /m2

Jamčevina

( 5% poč. cijene )

1.

k.č.br. 3245/8

5789

48 m2

103,16 €/m2

(777,25 kn/m2)

 247,58 €

(1.865,42 kn

 

II.

Namjena predmetne nekretnine je prostorno planskom dokumentacijom određena kao mješovita – pretežito stanovanje ( M1c ).
Početna kupoprodajna cijena, sukladno procjeni ovlaštenog stalnog sudskog vještaka ( procjembeni elaborat vještaka Marina Beverin, dipl. inž.građ. iz Zadra, Broj: 35/2023. od 02.05.2023. godine) za predmetnu nekretninu iznosi 4.951,68 EUR-a ( 37.308,43 kn ).
Jamčevina koju ponuditelji moraju uplatiti na račun Grada Biograda na Moru iznosi 5% od početne kupoprodajne cijene ( 247,58 EUR-a ) a uplaćuje se na broj IBAN: HR27 240 7000 180 22 0000 9, poziv na broj HR 68 7706-OIB ponuditelja.

III.

Kupoprodajnu cijenu kupac je obvezan uplatiti jednokratno, u punom iznosu u roku od 8 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora

IV.

Pravo sudjelovanja u kupnji opisane nekretnine imaju sve pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, kao i sve strane fizičke i pravne osobe, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( „Narodne novine“, broj 91/96., 69/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15. i 94/17. ).

Ponuda ( za pravne osobe ) mora sadržavati:

 1. naziv trgovačkog društva ili obrta, OIB, adresu, broj telefona/mobitela, ime i prezime osobe za kontakt, cijenu ponude, model plaćanja
 2. izvod iz sudskog ili obrtnog registra ( ne stariji od 3 mjeseca od dana objave javnog natječaja )
 3. dokaz o uplaćenoj jamčevini
 4. potvrdu da ne postoje dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te tvrtkama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d.o.o. i KOMUNALAC d.o.o. Biograd na Moru). Potvrde ne smiju biti starije od 5 dana od dana objave javnog natječaja.
 5. vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja
 6. vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti na javnu objavu rezultata natječajnog postupka

Ponuda za fizičke osobe mora sadržavati:

 1. ime i prezime ponuditelja, OIB, adresu, broj telefona/mobitela
 2. presliku osobne iskaznice ili putovnice
 3. cijenu ponude i model plaćanja
 4. dokaz o uplaćenoj jamčevini
 5. potvrdu da ne postoje dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te tvrtkama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d.o.o. i KOMUNALAC d.o.o. Biograd na Moru). Potvrde ne smiju biti starije od 5 dana od dana objave javnog natječaja.
 6. vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja
 7. vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti na javnu objavu rezultata natječajnog postupka

V.

Ponude sa traženom dokumentacijom se predaju u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava br. 5 ili se šalju poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za kupnju zemljišta 3245/8 – ne otvaraj“ na adresu Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru.

VI.

Rok za podnošenje ponuda je 31. svibnja 2023. godine u 10.00 sati.

VII.

Otvaranje i pregled ponuda obavit će Povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava br. 5 dana 31. svibnja 2023. s početkom u 10.00 sati.

VIII.

Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj ili njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik uz predočenje ovlaštenja/punomoći.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

IX.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu povrh početne cijene. U slučaju da za pojedinu nekretninu pristigne samo jedna ponuda, ona se smatra najpovoljnijom ukoliko je cijena ponude jednaka ili veća od početne cijene.
Ponuditelj može dati samo jednu ponudu za predmetnu nekretninu. U slučaju više ponuda istog ponuditelja za istu nekretninu, uz uvjet da ponude ispunjavaju svim uvjetima natječaja, kao prihvatljiva će se utvrditi ona ponuda istog ponuditelja čiji iznos ponude je najviši.
U slučaju da više ponuda imaju istu cijenu ponude, kao najpovoljnija će se smatrati ona ponuda koja je ranije zaprimljena.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će Gradonačelnik grada Biograda na Moru.
Gradonačelnik grada Biograda na Moru ima pravo bez obrazloženja poništiti natječaj odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu, uz povrat jamčevine svim natjecateljima.

X.

Sa izabranim ponuditeljem zaključit će se kupoprodajni ugovor a ponuditelj plaća kupoprodajnu cijenu u cijelosti u roku od 8 ( osam ) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Uplaćena jamčevina će se uračunati u iznos kupoprodajne cijene kao otplaćeni dio iznosa.

XI.

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 ( petnaest ) dana po završetku natječaja a natjecatelj koji je uspio na natječaju pa odustao od natječaja nema pravo na povrat jamčevine.

XII.

Natjecatelj je obvezan potpisati prijedlog ugovora i vratiti ga Gradu Biogradu na Moru u roku od 8 ( osam ) dana po primitku ugovora, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.

XIII.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava br. 5, soba br. 8, kontakt osoba: Renata Mršić, dipl. iur., tel: 023/383-150, 023/383-003, e mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Više informacija

 • Objavljeno: Objavljeno 22. svibnja 2023. godine
 • Status natječaja: Otvoren
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA