09. ožujka 2023.

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Biograd na Moru

Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 17/19, 98/19. i 114/22.), članka 40. stavka 1. točke 25. ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", br. 8/22.), članka 30. stavka 2. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru URBROJ: 2198/16-11-19-1 od 27. svibnja 2019. godine i Odluke Gradonačelnika Grada Biograda na Moru o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Biograd na Moru, KLASA:007-01/23-03/03, URBROJ: 2198-16-01-23-1 od 7. ožujka 2023. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 7. ožujka 2023. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Biograd na Moru

Za ravnatelja Gradske knjižnice Biograd na Moru može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
- ima položen stručni knjižničarski ispit,
- ima najmanje pet godina rada u knjižnici,
- odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", br. 82/08. i 69/17.).
Izrazi koji imaju rodno značenje korišteni su u ovom natječaju neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (koja sadrži ime i prezime kandidata, adresu prebivališta, broj mobitela i e-mail adresu) kandidati su dužni dostaviti:
- životopis (vlastoručno potpisan),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnica),
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi - diploma (u presliku),
- dokaz o položenom stručnom ispitu,
- dokaz o traženom radnom iskustvu u knjižničarskoj struci:

a) elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja se izdaje na osobno traženje u područnoj službi/uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u izvorniku, ne starije od 30 dana računajući od dana objave javnog natječaja u dnevnom tisku) i

b) potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje pet (5) godina na poslovima tražene stručne spreme i struke,
- elektronički zapis ili uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci od objave natječaja u Zadarskom listu),
- prijedlog četverogodišnjeg Plana rada i programa razvoja Knjižnice (vlastoručno potpisan),
- dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima (ukoliko kandidat ostvaruje takvo pravo).

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u preslici koja ne mora biti ovjerena, u kojem slučaju će izabrani kandidat po imenovanju predočiti izvornike.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu sukladno posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 121/17., 98/19. i 84/21.) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. navedenog Zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/ zaposlavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/9.3, 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne novine", br. 84/21.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Grad Biograd na Moru kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, kao i suglasnost za objavu istih kao rezultata natječaja, sve sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine", br. 42/18.).

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom "Natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Biograd na Moru - ne otvarati".
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Zadarskom listu.

Potpunom se prijavom smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Kandidati koji nisu podnijelu potpunu, pravodobnu i vlastoručno potpisanu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te se njihove prijave neće razmatrati. O navedenom će kandidati biti obaviješteni pisanim putem (e-mailom ili običnom poštom).
Ravnatelja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.
Ravnatelja Knjižnice imenuje se na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Grad Biograd na Moru zadržava pravo poništenja javnog natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

KLASA: 007-01/23-03/03
URBROJ: 2198-16-01-23-2
Biograd na Moru, 7. ožujka 2023. godine

GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl.ing.agr.

Više informacija

  • Status natječaja: Završen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA