Više informacija

 • Napomena

  Sukladno Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), Grad Biograd na Moru kao tijelo javne vlasti, obvezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Poziv, a koja sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Biograda na Moru, a u svrhu u koju su prikupljeni.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Javni poziv otvoren je do 20. rujna 2021. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 03. kolovoza 2021. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 26. srpnja 2021. godine do 11.00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 13. srpnja  2021. godine do 11.00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 17. lipnja 2021. godine do 10.00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 10. lipnja 2021. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje jest osam (8) dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u dnevnom listu.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 19. travnja 2021. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 24. ožujka 2021. godine u 12.00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 11. ožujka 2021. godine u 10.00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 22. ožujka 2021. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa podnose se u roku od 8 dana od objave Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostave Biograd na Moru
 • Poziv na testiranje Objavljen je Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 252. veljače 2021. godine

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Pisana ponuda može se dostaviti do 09. 02. 2021. godine (utorak) do 10,00 sati,

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Krajnji rok za zaprimanje ponuda je 05. veljače 2021 godine do 12.00 sati.

Više informacija

 • Napomena

  Na javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj za koje Povjerenstvo prilikom otvaranja ponuda utvrdi da do dana provođenja javnog natječaja nije za prodajno mjesto za koje je podnio prijavu u korist računa Bošana d.o.o. iz Biograda na Moru, Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru, OIB: 47665065525 uplatio utvrđeni iznos jamčevine i/ili dug.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Pisana ponuda može se dostaviti do 19. 01. 2021. godine (utorak) do 10,00 sati

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Prijave se podnose od 08. do 19. prosinca 2020. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 09. studenoga 2020. godine u 10.00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 04. prosinca 2020. godine s početkom u 12,30 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Ponude se dostavljaju u roku od osam (8) dana računajući od dana objave obavijesti o javnom natječaju u tisku.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 02. prosinca  2020. godine u 10.00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Ponude se dostavljaju u roku od deset (10) dana računajući od dana objave obavijesti o javnom natječaju u tisku.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Poziv na testiranje Objavljen je Pozi na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti dana 08. prosinca 2020. godine

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu je najkasnije do 13. studenoga 2020. godine do 12,00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od objave Natječaja u Zadarskom listu, na mrežnim stranicama Društva odnosno mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru kao jedinog osnivača (www.biogradnamoru.hr) i oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Zaključno do 09. studenoga 2020. godine

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama
 • Poziv na testiranje Objavljen je Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti dana 16. listopada 2020. godine

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je zaključno do 14. listopada  2020. godine u 12.00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 09. listopada 2020. godine u 13,00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama,

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Ponude se dostavljaju u roku od deset (10) dana računajući od dana objave obavijesti o javnom natječaju u tisku.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 03. srpnja 2020. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 03. srpnja 2020. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 09. lipnja 2020. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je 03. lipnja  2020. godine do 11.00 sati.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 15. svibnja 2020. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje ponuda je 15. svibnja 2020. godine.

Više informacija

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda je zaključno do dana i sata objavljenog javnog otvaranja ponuda, odnosno ponuda mora biti zaprimljena na gradskoj pisarnici do tog trenutka.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA