29. ožujka 2022.

Javni poziv za potpore poduzetnicima u djelatnosti dadilja u Biogradu na Moru za 2022. godinu

Na temelju članka 4. Zakona o državnim potporama (“Narodne novine”, broj 47/14. i 69/17.) i članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01. – vjer. tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - proč.tekst, 137/15. -ispr., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 26. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ br. 5/09, 3/13 i 8/13. – proč. tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 7. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2022. godine donijelo je

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA
ZA POTPORE PODUZETNICIMA U DJELATNOSTI DADILJA U BIOGRADU NA MORU ZA 2022. GODINU

(1) Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera iz ,,Programa potpora poduzetništvu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu".
(2) U cilju poticanja poduzetništva u 2022. godini dodijelit će se financijska sredstva za
realizaciju sljedeće mjere:
a) Mjera 1. Potpore djelatnosti dadilje
b) Mjera 2. Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja za poslove dadilje
(3) Korisnici mjera iz Programa potpora poduzetništvu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (,,Narodne novine“, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.)
(4) Potpore iz ovog Javnog poziva smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - ,,de minimis" potpore ("SL EU L352, 24.12.2013., str.1.").
(5) Korisnik potpore mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme (vlasnik/ca ili jedan zaposleni), osim obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa. Za prijavitelje koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, prihvatljivim troškom smatra se ukupan iznos plaćenih troškova.
(6) Bespovratna potpora temeljem ovog javnog poziva dodjeljuje se sukladno Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti te su podnositelji zahtjeva dužni uz zahtjev priložiti Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti. Shodno navedenom maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000,00 eura.
(7) Način isplate odobrene potpore te ostala prava i obveze urediti će se Ugovorom o dodjeli potpore.
(8) Svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna potpora, čiji će se cjelokupan iznos isplaćivati kroz obračunske anuitete sukladno Ugovoru o dodjeli potpore.
(9) Grad Biograd na Moru kroz sustav potpore provodi gospodarsku mjeru sukladno Strateškom cilju 3. Razvoj i osnaživanje malog i srednjeg poduzetništva iz Strategije Grada Biograda na Moru.
(10) Potpora poduzetnicima u djelatnosti dadilja predstavlja direktnu mjeru odnosno instrument kojim se na lokalnoj razini nastoji potaknuti brži razvitak malog gospodarstva s ciljem novog zapošljavanja.
(11) Potpora je u skladu s Prioritetom 3.4. Očuvanje i razvoj ljudskih resursa, kao dio mjera za obrazovanje stanovništva u formalnom i dopunskom obrazovnom sustavu u skladu s potrebama poduzetnika, što čini dobru osnovu za razvoj gospodarstva.
(12) Opći cilj Grada Biograda na Moru u sektoru malog gospodarstva ogleda se u unaprjeđenju politike i mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva.

I. UVJETI DODJELE NEPOVRATNIH POTPORA I SUBVENCIJA

(1) Zahtjevi za dodjelu nepovratne potpore podnose se Gradu Biogradu na Moru, Jedinstvenim upravnom odjelu, na propisanom Obrascu naznačenom u ovom Javnom pozivu sa traženom i potpunom dokumentacijom.
(2) Zahtjev se može predati preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno u pisarnicu Grada Biograda na Moru od dana objave poziva na web stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), na adresu: Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom ,,Zahtjev za dodjelu sredstava iz Programa potpora poduzetništvu Grada Biograd na Moru za 2022. godinu".
(3) Vanjska omotnica mora sadržavati puni naziv podnositelja prijave te datum i vrijeme podnošenja prijave (dan, sat, minuta i sekunda) kojeg popunjava davatelj poštanske usluge.
(4) Zahtjev za potporu poslan na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljene na druge adrese bit će automatski isključene.
(5) Sve obrasce za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva mogu pronaći na web stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr.
(6) Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u Proračunu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu, a najdulje do 31. prosinca 2022. godine.
(7) Zahtjevi se rješavaju redom zaprimanja potpunog zahtjeva prema uvjetima iz ovog Javnog poziva. U slučaju nepotpunog zahtjeva, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru upućuje podnositelju zahtjev za dopunu istog. Podnositelj je dužan dopuniti zahtjev u roku od osam (8) dana od dana primitka zahtjeva za dopunu.
(8) Pojedinom korisniku može se odobriti vise vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini.
(9) Na osnovu prijedloga Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru koji provjera dostavljenu dokumentaciju, Gradonačelnik svojom Odlukom dodjeljuje potporu male vrijednosti. Po donošenju Odluke, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru obavještava korisnika o iznosu odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih sredstava.
(10) Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Gradu Biogradu na Moru duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja te privredni subjekti nad kojima je otvoren stečajni postupak ili pred stečajna nagodba te koji se nalaze u postupku likvidacije.
(11) Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.
(12) Svaki poduzetnik kojem se odobri potpora u skladu s Javnim pozivom postaje primatelj potpore male vrijednosti, te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim potporama male vrijednosti te obrazac pod nazivom Skupna izjava kojom se regulira zaštita osobnih podataka.
(13) Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ukoliko poduzetnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka iznosa, mora vratiti u Proračun Grada Biograda na Moru, te se u sljedećih pet (5) godina isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja Grada Biograda na Moru.
(14) Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa potpora poduzetništvu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu objaviti će se na web stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr.
(15) Informacije o uvjetima i postupku dodjele nepovratnih potpora mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, na telefon 023/383-150, ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
(16) Nepovratne potpore i subvencije dodjeljuju se prema uvjetima utvrđenim za provedbu određene mjere iz ,,Programa potpora poduzetništvu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu".
(17) U Proračunu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu osiguran je iznos sredstava za provedbu programa bespovratne potpore koji se može odobriti i u većem iznosu od osiguranog ukoliko se za predmetno u tijeku godine unutar proračuna osigura više sredstava.
(18) Da bi podnositelj Zahtjeva bio prihvatljiv nužno je da isti:
a) ima registrirano sjedište na području Grada Biograda na Moru,
b) ima podmirene obveze prema državi,
c) ima podmirene obveze prema zaposlenicima,
d) ispunjava propise o potporama male vrijednosti,
e) ima opravdana odobrena sredstva potpore male vrijednosti iz prethodnih godina ukoliko su ista koristili,
f) imaju podmirene obveze prema Gradu Biogradu na Moru i tvrtkama/ustanovama u su/vlasništvu Grada Biograda na Moru (Bošana d. o. o. i Komunalac d. o. o. Dječji vrtić, Poduzetnički inkubator Biograd na Moru d. o. o.).
(19) U razmatranje se neće uzeti prijave:
a) podnositelja nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
b) podnositelja koji imaju blokiran poslovni račun,
c) ako je podnositelju izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih dijela; udruživanja za počinjenje kaznenih dijela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

II. MJERA 1. POTPORA DJELATNOSTI DADILJA

(1) Grad Biograd na Moru dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima u djelatnosti dadilja koji su upisani u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od dvije (2) godine do dana podnošenja zahtjeva za potporu za sljedeće namjene:
1. nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja,
2. bankarske usluge za obradu kredita,
3. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.),
4. uređenje poslovnog prostora za osnovnu djelatnost obrta (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
5. nabava opreme i didaktičkog materijala.

(2) Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše ukupno 15.000,00 kuna, od čega za namjene pod brojem 1.,2., i 3. najviše do 5.000,00 kuna ukupno, a za namjene pod brojem 4. i 5. najviše do 10.000,00 kuna ukupno.
(3) Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.

III. MJERA 2. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE DADILJE
(1) Grad Biograd na Moru dodjeljuje nepovratne potpore za subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja za poslove dadilje, sukladno odredbama Zakona o dadiljama (Narodne novine, broj 37/13.), te drugih stručnih ispita koji su zakonski neophodni za obavljanje djelatnosti dadilje, a odnose se na vlasnika obrta i/ili zaposlenika obrta.
(2) Subvencija se odobrava u 100% iznosu, najviše do 5.000,00 kn po osobi koja je stekla stručnu osposobljenost.
(3) Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.
IV. IZNOS I INTENZITET POTPORE

a) Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.000,00 kuna.
b) Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.
c) Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici troškova podnositelja prijave

V. DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ PRIJAVU

(1) Ispunjeni prijavni obrazac – Obrazac 1. ili Obrazac 2. (izvornik)
(2) Izvadak iz sudskog/obrtnog ili kojeg drugog registra nadležnog registarskog tijela (preslika)
(3) BON 2 (SOL 2 ) (izvornik dokumenta ne stariji od 15 dana od dana podnošenja prijave)
(4) Obrazac 5. Izjava o korištenim potporama (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i podnositelji koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti – izvornik)
(5) Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza, doprinosa na i iz plaća (izvornik - ne stariji od 30 dana od datuma podnošenja prijave)
(6) Obrazac 6. Skupna izjava (izvornik)
(7) Obrazac 4. Lista troškova (izvornik)
(8) Potvrde od svih ustanova i poduzeća kojima je Grad Biograd na Moru vlasnik ili suvlasnik (Bošana d. o. o. i Komunalac d. o. o. Dječji vrtić, Poduzetnički inkubator Biograd na Moru d. o. o.) o nepostojanju dugovanja
(9) Sva dokumentacija koja zahtjeva potpis mora biti potpisana od strane osoba ovlaštenih za zastupanje podnositelja prijave.

VI. POSTUPAK ODOBRENJA POTPORE

(1) Pristigli Zahtjevi za potporu odobravanje potpore procjenjivati će se redom pristizanja u tri koraka:
1) Administrativna provjera dostavljene dokumentacije
2) Provjera prihvatljivosti troškova
3) Ocjena zahtjeva i provjera prihvatljivosti prijavitelja
(2) Administrativna provjera provodit će se sukladno procedurama koje moraju biti u skladu s ovim Programom. Cilj predmetne faze je utvrditi potpunost prijave te prihvatljivost prijavitelja sukladno odredbama pripisanim Javnim pozivom. U slučaju neispunjavanja pojedinih kriterija, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka odabira.
(3) Provjera prihvatljivosti troškova odnosi se na usklađenosti aktivnosti navedenih u opisu Prijavnog obrasca i prijavljenih troškova te provjeru jesu li troškovi prihvatljivi, opravdani i sukladni s namjerom sufinanciranja. Trošak za koji će se provjerom ustanoviti da nije prihvatljiv bit će odbijen i neće se uzeti u obzir za isplatu potpore.
(4) Ocjena Zahtjeva za potporu i provjera prihvatljivosti prijavitelja predstavlja ukupnu ocjenu Zahtjeva za potporu koju čini prihvatljivost prijavitelja temeljem administrativne provjere, provjere prihvatljivosti troškova te prihvatljivost prijavitelja temeljem preduvjeta i kriterija utvrđenih ovim Programom i Javnim pozivom.
(5) Podnositeljima prijave čiji projektni prijedlozi prijeđu sva tri koraka postupka odobravanja potpore, ponudit će se potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratne potpore.
(6) Korisnik svojim potpisom Ugovora pristaje na javnu objavu svojih podataka.
(7) Grad Biograd na Moru zadržava pravo izmjena i dopuna ovog javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr.

Ovaj Javni poziv objavit će se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ i na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr.

KLASA: 300-01/22-01/01
URBROJ: 2198-16-02-22-3
Biograd na Moru, 25. ožujka 2022.godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

Predsjednica Gradskog vijeća:
Ivana Stamičar

Više informacija

  • Status natječaja: Otvoren
  • Rok za podnošenje: Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u Proračunu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu, a najdulje do 31. prosinca 2022. godine.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA