20. listopada 2023.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Biograda na Moru u 2023. godini

KLASA: 061-01/23-01/01

URBROJ: 2198-16-02-23-2

Biograd na Moru, 20. listopada 2023.

 

Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 11/16. i 10/17.), Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Biograda na Moru u 2023. godini

I.  Pozivaju se građani (najmanje 10 građana) sa prebivalištem na području grada Biograda na Moru, ovlaštena tijela trgovačkih društava, ustanove, udruge, vjerske zajednice te druge pravne osobe, vijeća Mjesnih odbora, radna tijela Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru (najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća), gradonačelnik Grada Biograda na Moru, da dostave prijedloge za Nagradu Grada Biograda na Moru za životno djelo i Godišnju nagradu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu.

Javna priznanja Grada Biograda na Moru dodijeliti će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru povodom Dana Grada Biograda na Moru.

II. Za Nagradu Grada Biograda na Moru za životno djelo mogu se predložiti fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Biograda na Moru, a poglavito za osobite uspjehe u unaprjeđivanju čovjekovog okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene, kao i za djela humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti.

Nagrada Grada Biograda na moru za životno djelo daje se radi odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario tijekom radnog i životnog vijeka u naprijed rečenim područjima i/ili u svekolikom radu u društvenom životu, te koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada Biograda na Moru, a nije samo rezultat redovnog rada osobe.

Godišnje se može dodijeliti jedna Nagrada Grada Biograda na Moru za životno djelo, a iznimno, najviše dvije.

III. Za Godišnju nagradu Grada Biograda na Moru mogu se predložiti fizičke ili pravne osobe, udruge, ustanove ili institucije neovisno o prebivalištu odnosno sjedištu u Republici Hrvatskoj, za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Biograda na Moru, a osobito za uspjehe u unaprjeđivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unaprjeđivanja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerena, kao i za djela humanosti, plemenitosti, požrtvovnosti, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Godišnje se mogu dodijeliti najviše tri Godišnje nagrade Grada, po jedna nagrada iz pojedinog područja.

IV. Javna priznanja Grada Biograda na Moru, za vrijeme trajanja mandata, ne dodjeljuju se dužnosnicima određenim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, te upravama trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Biograda na Moru i ravnateljima ustanova kojima je osnivač Grad Biograd na Moru.

Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Biograda na Moru za životno djelo može se za istu osobu podnijeti najviše tri puta.

Podnositelj prijedloga ne može samog sebe predložiti za dodjelu javnog priznanja Grada.

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.

Odbor za dodjelu javnih priznanja utvrđuje prijedlog za dodjelu javnih priznanja i upućuje ga Gradskom vijeću na odlučivanje.

V. Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obvezno sadrži sljedeće podatke:

 • Ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prijedloga,
 • Prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
 • Podnositelj prijedloga, fizička osoba, dužna je dostaviti dokaz o prebivalištu na području Grada Biograda na Moru (presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu),
 • Osobno ime, odnosno naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi (kratki životopis),
 • Naziv javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog,
 • Iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja,
 • Odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga,
 • Prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je predlagatelj pravna osoba prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom,
 • Suglasnost predloženika da bude kandidat za Nagradu – potpisanu izjavu predloženika odnosno obitelji za posthumnu dodjelu, kojom se potvrđuje pristanak na kandidaturu za javna priznanja Grada Biograda na Moru.

Predlagatelj je u prijedlogu obvezan navesti tekst od najviše dvanaest riječi koji se upisuje kao tekst svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.

Predlagatelj je dužan imati su predlagatelja koji podupire njegov prijedlog. Predlagatelj odgovara moralno i materijalno za sve što je navedeno u prijedlogu.

U prijedlogu se točno mora navesti na koje se javno priznanje odnosi prijedlog. Isti predlagatelj ne može isti prijedlog predložiti za različita priznanja.

Na traženje Odbora za dodjelu javnih priznanja, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Prijedlozi koji nisu u skladu s ovim javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Prijedlozi se, u pisanom obliku s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom  u zatvorenoj omotnici i s naznakom „ne otvaraj“ podnose se zaključno do 15. studenoga 2023. godine neposredno u pisarnicu Grada Biograda na Moru, ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Biograda na Moru, ne otvarati“ na adresu: ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BIOGRADA NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

Prijedlozi koji pristignu poštom nakon 15. studenoga 2023. godine uzet će se na razmatranje samo ako imaju žig pošte zaključno sa 15. studenoga 2023. godine.

Prijedlozi se mogu podnijeti na obrascu za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Biograda na Moru u 2023. godini koji je objavljen na www.biogradnamoru.hr.

Prijedlozi koji nisu podneseni na propisan način i u određenom roku neće se uzeti u razmatranje.

Ostale informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu, putem telefona broj 023/383-150, te elektroničke pošte na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Predsjednik Odbora

Eddie Stamičar, dr.med.

Više informacija

 • Napomena:

  Prijedlozi se, u pisanom obliku s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom  u zatvorenoj omotnici i s naznakom „ne otvaraj“ podnose se zaključno do 15. studenoga 2023. godine neposredno u pisarnicu Grada Biograda na Moru, ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Biograda na Moru, ne otvarati“ na adresu: ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BIOGRADA NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

 • Status natječaja: Završen
 • Rok za podnošenje: Do 15. studenoga 2023. godine
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA