JAVNI NATJEČAJ za ostvarivanje prava na subvenciju troškova najamnine podstanarima na području Biograda na Moru za 2024. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za ostvarivanje prava na subvenciju troškova najamnine podstanarima na području Biograda na Moru KLASA: 370-01/24-01/01, URBROJ: 2198-16-01-24-1 od 16. siječnja 2024. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 17. siječnja 2024. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za ostvarivanje prava na subvenciju troškova najamnine podstanarima na području Biograda na Moru za 2024. godinu

Uvjeti natječaja

I.

Javni natječaj za ostvarivanje prava na subvenciju troškova najamnine podstanarima na području Biograda na Moru (u daljnjem tekstu: Natječaj) odnosi se isključivo na podnositelje zahtjeva za kupnju stana koji će se izgraditi prema Programu društveno poticane stanogradnje (POS) sa statusom podstanara.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
- imaju prebivalište na području Grada Biograda na Moru,
- podstanari su u stambenom objektu koji se nalazi na području Grada Biograda na Moru,
- podstanarski odnos reguliran je ugovorom o najmu, ovjerenim kod javnog bilježnika i predanim nadležnoj Poreznoj upravi,
- plaćaju slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke ili pravne osobe,
- nemaju na području Republike Hrvatske u vlasništvu niti suvlasništvu odgovarajuću kuću, stan ili poslovni prostor i isti nisu otuđili po bilo kojoj osnovi.
Uvjete iz stavka 1. ove točke moraju ispunjavati i članovi kućanstva podnositelja zahtjeva.

Iznimno, pravo na subvenciju troškova najamnine imaju osobe koje, uz ispunjenje ostalih uvjeta, imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću, stan ili drugi stambeni objekt ako taj objekt iz opravdanih razloga ne mogu koristiti za stanovanje, otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za rješavanje stambenog pitanja, a postojanje opravdanog razloga podnositelj zahtjeva mora dokazati, a o opravdanosti tog razloga odlučuje Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članovima obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva smatraju se bračni drug, potomak, roditelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva prema zakonu dužan uzdržavati, te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom, a koji su na dan objave Natječaja prijavljeni na istoj adresi prebivališta kao i podnositelj zahtjeva.

Odgovarajućim stanom smatra se vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i drugo) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m2 korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m2.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na subvenciju troškova najamnine ako ima sklopljen ugovor o najmu na području Grada Biograda na Moru sa srodnikom u ravnoj liniji ili pobočnoj liniji do 4. stupnja ili tazbinskim srodnikom do 2. stupnja srodstva.

II.

Uz zahtjev na natječaj, podnositelj mora priložiti sljedeće dokumente kojima dokazuje ispunjenje uvjeta Natječaja:

 1. domovnicu ili presliku osobne iskaznice te OIB podnositelja zahtjeva,
 2. uvjerenje o prebivalištu - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu koje izdaje Policijska uprava (ne starije od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 3. vjenčani list ili rodni list - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu (ne stariji od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 4. izjavu o postojanju izvanbračne zajednice, potpisane od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog druga i dva svjedoka, data po kaznenom odgovornošću time da svi potpisi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika,
 5. uvjerenje nadležnog Ureda za katastar o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina na području Republike Hrvatske za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu (ne starije od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 6. potvrdu zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Općinskog suda o vlasništvu nekretnina za podnositelja zahtjeva i članove njegovog obiteljskog domaćinstva prema mjestu prebivališta (ne starije od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 7. ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva izjavljuje za sebe i članove obiteljskog domaćinstva da nemaju u svome vlasništvu odgovarajući stan ili kuću na ostalom području Republike Hrvatske izvan mjesta prebivališta (ne stariju od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva), ili ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva izjavljuje za sebe i članove obiteljskog domaćinstva da imaju u svome vlasništvu neodgovarajući stan ili kuću na području Republike Hrvatske (ne stariju od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva) te e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno-knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz prava vlasništva neodgovarajućeg stana ili kuće, (uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu),
 8. važeći ugovor o najmu stana ovjeren kod javnog bilježnika,
 9. uvjerenje/potvrdu porezne uprave da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva nisu evidentirani kao porezni obveznici od imovine (ukoliko nemaju u vlasništvu nekretnine)
 10. dokaz da je podnositelj zahtjeva ili drugi član obitelji dužan uzdržavati osobu koja je na dan prijave na natječaj prijavljena na istoj adresi prebivališta kao i podnositelj zahtjeva (nagodba ili odluka nadležnog tijela).

Sve tražene isprave podnose se u izvorniku ili u preslici uz predočenje izvornika.
Prilikom pregleda svakog pojedinog zahtjeva, pridržava se pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica u pogledu podnositelja zahtjeva i članova obiteljskog domaćinstva, ako se utvrdi da je isto potrebno.

Rok natječaja i način podnošenja zahtjeva na natječaj

III.

Javni natječaj otvoren ima karakter trajno otvorenog natječaja.
Rok za podnošenje zahtjeva ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava osiguranih u Proračunu Grada Biograda na Moru za 2024. godinu.
Javni natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Grada, na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), a obavijest o natječaju će se objaviti u dnevnom tisku - Zadarskom listu.

Zahtjevi se zajedno s propisanom dokumentacijom dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, u zatvorenoj omotnici, osobno neposrednom predajom u pisarnici Grada Biograda na Moru ili preporučenom pošiljkom na adresu Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru s naznakom: "Javni natječaj za subvencioniranje troškova najamnine - Ne otvaraj".
Zahtjev za subvencioniranje troškova najamnine podnosi se na posebnom obrascu, kojeg svi zainteresirani mogu dobiti u pisarnici Grada Biograda na Moru ili preuzeti na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr.

Rezultati natječaja i sklapanje ugovora

IV.

Provedbu postupka natječaja obavlja Povjerenstvo.
Zahtjevi se obrađuju po redoslijedu zaprimanja.

Po zaprimanju zahtjeva Povjerenstvo:

 • provjerava urednost prijave
 • provjerava ispunjavanje uvjeta Natječaja
 • predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o priznavanju prava na subvenciju troškova najamnine.

Povjerenstvo će prijavitelje čije prijave nisu uredne ili ne udovoljavaju uvjetima Natječaja u roku od osam (8) radnih dana obavijestiti pisanim putem o istom s naznakom razloga zbog kojih prijava ne zadovoljava propisane uvjete Natječaja.
Prijavitelji koji nisu podnijeli uredne prijave ili nisu zadovoljili propisane uvjete Natječaja mogu uložiti prigovor u roku od osam (8) dana od primitka obavijesti.
Prigovor se podnosi Gradonačelniku putem Odjela.

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik rješenjem u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
Rješenje o prigovoru je konačno.

V.

Na temelju provedenog postupka, Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku odabir kandidata koji su podnijeli uredne zahtjeve na Natječaj i ispunjavaju uvjete Natječaja za priznavanje prava na subvenciju troškova najamnine.
Na temelju prijedloga Povjerenstva, Gradonačelnik donosi pojedinačne odluke o priznavanju prava na subvenciju troškova najamnine.
Obavijest o kandidatima koji su ostvarili pravo na subvenciju troškova najamnine objavljuje se na Oglasnoj ploči Grada i na internetskoj stranici Grada.

Nakon donošenja pojedinačnih odluka o priznavanju prava na subvenciju troškova najamnine, Odjel dopis obaviještava osobe koje su ostvarile pravo na subvenciju o datumu potpisivanja Ugovora o subvencioniranju troškova najamnine.
Ako osoba koja je obaviještena da je ostvarila pravo na subvenciju troškova najamnine odustane od svoje prijave ili bez opravdanog razloga ne dođe potpisati Ugovor u roku od 15 dana od dana određenog za potpisivanje predmetnog Ugovora, gubi pravo na pravo na subvenciju troškova stanovanja.
Opravdanim razlogom smatra se viša sila, teška bolest ili nesretni slučaj.

Osoba koja zbog opravdanog razloga ne dođe potpisati Ugovor obvezna je u roku od 15 dana od dana nastupa okolnosti koje je u tome spriječavaju podnijeti pisani zahtjev Gradonačelniku radi reguliranja daljnjeg ostvarivanja prava na subvenciju.
Pisani zahtjev podnosi se putem Odjela uz dostavu odgovarajuće dokumentacije kojom se dokazuje nastup tih okolnosti.

KLASA: 370-01/24-01/01
URBROJ: 2198-16-01-24-2
Biograd na Moru, 17. siječnja 2024. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl.ing.agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA