NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2023./2024.

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima sa područja grada Biograda na Moru u akademskoj 2023./2024. godini KLASA:604-01/24-02/01, URBROJ: 2198-16-01-24-1 od 16. siječnja 2024. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 16. siječnja 2024. godine raspisuje

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj
godini 2023./2024.

I.

Grad Biograd na Moru u akademskoj godini 2023./2024. dodijeliti će stipendije u iznosu od 200,00 € (dvjestoeura) mjesečno za studente koji redovito studiraju na sveučilišnim prijediplomskim i sveučilišnim diplomskim studijime, te sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijima, stručnim prijediplomskim studijima i stručnim diplomskim studijima.
Stipendija se dodjeljuje za 10 mjeseci, i to za razdoblje listopad – srpanj tekuće akademske godine.
Pravo na ostvarenu stipendiju studenti koji redovito studiraju zadržavaju do završetka studija, pod uvjetom redovnog upisa iduće godine studija, da ne odjave prebivalište s područja grada Biograda na Moru, te da ne promijene studij za koji im je stipendija dodijeljena.

II.

Pravo na dodjelu stipendija za redovito studiranje ima redovit student sveučilišnog prijediplomskog i sveučilišnog diplomskog studija, te sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studijia, stručnog prijediplomskog studija i stručnog diplomskog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da student ima prebivalište na području grada Biograda na Moru prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije.

Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

 • koji upisuju ponovno istu godinu studija,
 • koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj,
 • koji su u radnom odnosu.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti na svim godinama studiranja.
Studenti koji su korisnici stipendije iz drugih izvora mogu se javiti na natječaj za dodjelu stipendije, ali se iste moraju odreći i u slučaju dobivanja stipendije Grada Biograda na Moru.

III.

Za prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti slijedeće:

 1. Zahtjev za dodjelu (putem propisanog obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Grada www.biogradnamoru.hr),
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice),
 3. uvjerenje o prebivalištu studenta (izdano poslije datuma objave natječaja),
 4. potvrdu o redovnom upisu na studij u akademskoj 2023./2024. godini (s naznakom smjera i studijske grupe),
 5. vlastoručno potpisana izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju, odnosno da će se iste odreći ukoliko ostvari pravo na stipendiju Grada Biograda na Moru (obrazac izjave dostupan na mrežnoj stranici Grada www.biogradnamoru.hr).

Grad Biograd na Moru zadržava pravo da osim prethodno navedene potrebne dokumentacije od podnositelja prijave zatraži i drugu dokumentaciju ako ustanovi da je isto potrebno.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

IV.

Javni natječaj otvoren ima karakter trajno otvorenog natječaja.
Rok za podnošenje zahtjeva ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava osiguranih u Proračunu Grada Biograda na Moru za 2024. godinu.

Javni natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Grada, na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), a obavijest o natječaju će se objaviti u dnevnom tisku.

V.

Zahtjevi za dodjelu stipendije zajedno sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Jedinstveni upravni odjela Grada Biograda na Moru Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru (s naznakom Natječaj „za stipendiju na sveučilišnom i stručnom prijediplomskom studiju“, „za stipendiju na sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju“ ili „za stipendiju na sveučilišnom i stručnom diplomskom studiju“) ili putem online obrasca STIPENDIJE 2023./2024. koji se nalazi na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr.

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na posebnom obrascu, kojeg svi zainteresirani mogu dobiti u pisarnici Grada Biograda na Moru ili preuzeti na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr.

VI.

Provedbu postupka natječaja i druge poslove u vezi s dodjelom stipendija obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru.
Zahtjevi se obrađuju po redoslijedu zaprimanja.

Po zaprimanju zahtjeva Jedinstveni upravni odjel:

 • provjerava urednost prijave,
 • provjerava ispunjavanje uvjeta Natječaja,
 • predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o dodjeli stipendija.

Jedinstveni upravni odjel će kandidate čije prijave nisu uredne ili ne udovoljavaju uvjetima Natječaja u roku od osam (8) radnih dana obavijestiti pisanim putem o istom s naznakom razloga zbog kojih prijava ne zadovoljava propisane uvjete Natječaja.
Prijavitelji koji nisu podnijeli uredne prijave ili nisu zadovoljili propisane uvjete Natječaja mogu uložiti prigovor u roku od osam (8) dana od primitka obavijesti. Prigovor se podnosi Gradonačelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela. O prigovoru Gradonačelnik odlučuje rješenjem u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Rješenje o prigovoru je konačno.

VII.

Na temelju provedenog postupka Jedinstveni upravni odjel predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o dodjeli stipendija za one kandidate koji su podnijeli uredne zahtjeve na Natječaj i ispunjavaju uvjete Natječaja.

Na temelju prijedloga Jedinstvenog upravnog odjela Gradonačelnik donosi odluku o dodjeli stipendija koja će biti objavljena na Oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru.
Odluka gradonačelnika je konačna.
Odluka je uredno dostavljena svim zainteresiranim osobama danom njene objave na mrežnoj stranici Grada.
Po donošenju Odluke Gradonačelnika o dodjeli stipendija dopisom Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru obavještavaju se korisnici stipendije o dodjeli stipendije i datumu potpisivanja Ugovora o stipendiji.

VIII.

Sve dodatne informacije o provedbi postupka za dodjelu stipendije mogu se dobitiod kontakt institucije: Grad Biograd na Moru - Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, tel. 023-383-150, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA: 604-01/24-02/01
URBROJ: 2198-16-01-24-2
Biograd na Moru, 16. siječnja 2024. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA