Izdvojeno

Izdvojeno (3)

Na temelju članka 4. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), članka 17. stavka 4. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/18.) i Odluke o mjesečnom iznosu studentske stipendije za akademsku godinu 2023. /2024., KLASA: 604-01/23-01/01, URBROJ: 2198-16-01-23-1 od 01. rujna 2023. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 20. rujna 2023. godine, raspisuje

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2023./2024.

1. Grad Biograd na Moru u akademskoj godini 2023./2024. dodijeliti će stipendije u iznosu od 200 € (dvjestoeura) / (1.506,90 kuna)* Fiksni tečaj konverzije (7,53450), mjesečno za studente koji redovito studiraju na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim studijima.
Stipendija se dodjeljuje za 10 mjeseci, i to za razdoblje listopad – srpanj tekuće akademske godine.
Pravo na ostvarenu stipendiju studenti koji redovito studiraju zadržavaju do završetka studija, pod uvjetom redovnog upisa iduće godine studija, da ne odjave prebivalište s područja grada Biograda na Moru, te da ne promijene studij za koji im je stipendija dodijeljena.

2. Gradonačelnik utvrđuje rang - listu studenata. Broj stipendija utvrđuje se sukladno raspoloživim sredstvima u proračunu Grada Biograda na Moru.

3. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru imaju studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području grada Biograda na Moru prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
 • da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području grada Biograda na Moru,
 • da je postigao opći uspjeh u visini prosječne ocjene 3,0 i više za završni razred obrazovanja u srednjoj školi te 2,5 i više za svaku akademsku godinu na visokom učilištu, te da je ostvario najmanje 54 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine.
 • da imaju status redovitog studenta.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti na svim godinama studiranja.
Studenti koji su korisnici stipendije iz drugih izvora mogu se javiti na natječaj za dodjelu stipendije, ali se iste moraju odreći i u slučaju dobivanja stipendije Grada Biograda na Moru.

Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

 • koji upisuju ponovno istu godinu studija,
 • koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj,
 • koji su na upisnom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih akademskih godina iznosi manje od 45, ne računajući godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveze studenta.

4. Mjerila za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru su:

 • prosjek ocjena iz svih predmeta u prethodnoj godini studija, a za studente prve godine studija prosjek ocjena srednjoškolskog obrazovanja i u završnoj godini školovanja i
 • socijalni status.

5. Uz prijavu potrebno je priložiti:

1. prijavu za dodjelu s kratkim životopisom ( u zamolbi navesti mogućnost kontakta – telefon, mobitel, e-mail adresa),
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
3. uvjerenje o prebivalištu studenta i svih članova obitelji (izdano poslije datuma objave natječaja),
4. potvrdu o redovnom upisu na studij u akademskoj 2023./2024. godini (s naznakom smjera i studijske grupe),
5. potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita i broj ostvarenih ECTS bodova (za studente druge i viših godina studija),
6. a) studenti koji su upisali prvu godinu studija:

- preslike svih razreda srednje škole,
- presliku svjedodžbe o završnom radu,
- presliku svjedodžbe o položenim ispitima državne mature,

b) ostali studenti:

- prijepis ocjena položenih ispita u prethodnoj akademskoj godini ili presliku indeksa uz predočenje istoga, te uz potvrdu o završetku preddiplomskog studija, za studente koji upisuju diplomski studij,

7. pisana izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju, odnosno da će se iste
odreći ukoliko ostvari pravo na stipendiju Grada Biograda na Moru (vlastoručno napisati i potpisati izjavu),
8. pisana izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (vlastoručno napisati i potpisati izjavu),
9. isprave kojima dokazuje svoj socijalni položaj:

 • dokaz da kandidat nema jednog/oba roditelja (smrtni list, potvrda o nestanku osobe),
 • dokaz o invalidnosti jednog/oba roditelja 80% i više (rješenje nadležnog tijela kojim se utvrđuje postotak invalidnosti),
 • dokaz da je obitelj kandidata korisnik socijalne pomoći ili dječjeg doplatka (uvjerenje Centra za socijalnu skrb pribavljeno u tijeku trajanja natječaja),
 • dokaz da su članovi obitelji kandidata iz obitelji s više djece na redovitom školovanju, odnosno djeca predškolske dobi (original ili ovjerene potvrde – od strane škole/studija o redovitom školovanju braće/sestara, odnosno rodni list za maloljetnu braću/sestre).

Grad Biograd na Moru zadržava pravo da osim prethodno navedene potrebne dokumentacije od podnositelja prijave zatraži i drugu dokumentaciju (preslika indeksa), ako ustanovi da je isto potrebno.

6. Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se zaključno do 31. listopada 2023. godine poštom na adresu: Jedinstveni upravni odjela Grada Biograda na Moru Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru (s naznakom Natječaj „za stipendiju na preddiplomskom studiju“, „za stipendiju na integriranom studiju“ ili „za stipendiju na diplomskom studiju“) ili putem online obrasca STIPENDIJE 2023./2024. koji se nalazi na Internet stranici grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr.
Zamolbe se dostavljaju uz Prijavu za Natječaj za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru i mogu se dobiti na istoj adresi u Jedinstvenom upravnom odjelu, odnosno preuzeti s internet stranice Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr

7. Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje kandidata – podnositelja prijave na natječaj te druge poslove u vezi s dodjelom stipendija obavlja Povjerenstvo za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru, koje utvrđuje prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za svaku vrstu stipendija u roku od trideset (30) dana od dana završetka roka za dostavu prijava. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru bit će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Biograda na Moru u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje molbi. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Biograda na Moru, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na prijedlog iste. O prigovoru se odlučuje rješenjem u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za prigovor.

8. Sve dodatne informacije o provedbi postupka za dodjelu stipendije mogu se dobiti od kontakt institucije: Grad Biograd na Moru - Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, tel. 023-383-150, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prijave sa nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

KLASA:604-01/23-02/01
URBROJ:2198-16-01-23-2
Biograd na Moru, 20. rujna 2023. godine

GRADONAČELNIK

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Na temelju članka 50. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 8/22.) i članka 36. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", br.11/22. i 3/23.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, dana 31. kolovoza 2023. godine objavljuje

OBAVIJEST
u vezi sa podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za učenike Osnovne škole Biograd za školsku godinu 2023./2024.

I.

Obavještavaju se roditelji/skrbnici/udomitelji da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za školsku godinu 2023./2024. za učenike I. do VIII. razreda Osnovne škole Biograd.

II.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava ima:

 • učenik od I. do VIII. razreda Osnovne škole Biograd koji po prvi put pohađa razred, a
 • istodobno nije ostvario pravo na potporu radi nabavke dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava po drugoj osnovi,
 • čiji jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Biograda na Moru.

III.

Jednokratna novčana pomoć iz točke I. ove Obavijesti iznosi 92,90 EUR/700,00 HRK (fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 HRK) po učeniku.

IV.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za školsku godinu 2023./2024.., dostavlja se i sljedeća dokumentacija:

 • uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice roditelja/skrbnika,
 • broj tekućeg računa podnositelja zahtjeva (preslik kartice tekućeg računa ili potvrda banke)

V.

Zahtjevi se podnose od 1. rujna 2023. godine do 1. listopada 2023. godine, na jedan od sljedećih načina:

 1. osobno u pisarnicu gradske uprave, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati, ili
 2. putem e-maila na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (obrasci dostavljeni putem e-maila obavezno moraju biti potpisani od strane korisnika zahtjeva, kao takvi skenirani i dostavljeni u pdf formatu), ili
 3. poštom na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru

Za sva pitanja možete nam se obratiti na broj telefona: 023/383-150 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA: UP/I-551-01/23-05/01
URBROJ:2198-16-03/1-23-1
Biograd na Moru, 31. kolovoza 2023. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROČELNICA:
Drina Bešenić, mag.oec.

 

1. PREDMET POZIVA

Predmet poziva je sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije – izrade glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe za postojeće obiteljske kuće.

Poziv je informativnog karaktera te se prikupljaju podaci o broju zainteresiranih kako bi se mogla planirati sredstva za tu svrhu u proračunu za iduće razdoblje, s obzirom da Grad Biograd na Moru ima cilj dodatno potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije.

Postojeća obiteljska kuća u smislu Poziva (u tekstu: obiteljska kuća) je zgrada:

 1. koja je zakonita:
 • izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj: 153113, 20/17, 39/19 i 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti);
 • koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu Zakonitost;
 1. u kojoj je vise od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje;
 2. koja ima najviše tri stambene jedinice;

Predmet Poziva nisu:

 1. zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22100, 73100, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14);
 1. obiteljske kuće:
 • koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju, no isto nije pravomoćno),
 • kojima je suvlasnik pravna osoba;
 1. postojeće fotonaponske elektrane na obiteljskim kućama koje se nadograđuju/proširuju;

2. POZIV JE NAMJENJEN:

Vlasnicima obiteljskih kuća sa najviše 3 stambene jedinice.

3. KORISNICI SREDSTAVA GRADA

Pravo na sredstva Grada sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti građani ako zadovoljavaju sljedeće uvjete (u tekstu: Korisnici):

 1. vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi;
 2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće, u kojoj se projekt provodi, prijavljeno do trenutka predaje dokumentacije ili prije;
 3. mjerno mjesto/priključak na energetski sustav glasi na ime građanina;
 4. podnesu Gradu Biogradu na Moru prijavu za dodjelu sredstava sufinanciranja pripreme projektne dokumentacije;
 5. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Grada;
 6. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru, Bošani d.o.o., Komunalcu d.o.o.;
 7. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Republici Hrvatskoj;
 8. ispunjavaju i druge uvjete Poziva;
 9. sklope s Gradom Biogradom na Moru Ugovor o sufinanciranju.

4. SREDSTVA SUFINANCIRANJA

Grad će Korisnicima dodjeljivati sredstva donacije, pri čemu se po prijavi može ostvariti sufinanciranje kako slijedi:

 • za izradu glavnog projekta: do 80% opravdanog troška izrade, ali ne više od 500,00 € po prijavi

5. OPRAVDANI TROŠKOVI

Po ovom Pozivu opravdani troškovi su:

 • projektna dokumentacija za fotonaponsku elektranu spremna za izgradnju elektrane (Glavni projekt)

 

Ime: *
Prezime: *
E-mail *
Adresa/Prebivalište: *

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA